Storage resource#

Storage Resource là phần cho phép cấu hình các Persistent Volume/ Secret/ Configmap sẽ mount vào trong container. Persistent Volume là vùng nhớ lưu trữ lâu dài. Persistent Volume có thời gian tồn tại độc lập với Pod và không bị mất đi khi Pod bị xóa hay gặp sự cố. Hiện tại, hệ thống cung cấp 2 loại Volume Mount cho Sun Container Spinner là ConfigMaps/Secret và Persistent Volume.

ConfigMaps/Secret#

Với ConfigMap/Secret hệ thống sẽ tạo ra một Volume chỉ đọc chứa dữ liệu từ Secret/ConfigMap và mount vào Mount path do người dùng đăng kí, người dùng có thể inspect được dữ liệu từ Secret/ConfigMap đường dẫn Mount Path như một file. User cần cài đặt các thông số sau:

 • Container: Lựa chọn container mà user muốn Mount. Hệ thống sẽ hiển thị tên của các container mà user đã tạo.

 • Resource: User có thể lựa chọn các resource đã tạo trước đó. Nếu chưa có resource user có thể tạo thêm Secret và ConfigMaps.

 • Volume Name: Hệ thống sẽ tự động generate theo resource. Để gợi nhớ cho user, hệ thống gen Volume Name theo tên của resource và một số ký tự phía sau.

 • Volume type: Hệ thống tự động gen theo resource tương ứng với loại Volume mà user đã chọn. Tương ứng với các Volume Type là: CONFIG_MAP, SECRET

 • User có thể lựa chọn ConfigMaps/Secret vừa tạo áp dụng cho tất cả các Keys hay chỉ một số Key được chỉ định. Nếu:

  • Lựa chọn tất cả các keys: User cần cài đặt thông số Mount Path

  • Lựa chọn Specific Key: Ngoài thông số Mount Path, user cần cài đặt thêm các thông số: Sub Path in Volume, Key, Path

Persistent Volume (Storage)#

Tại tab Storage user có thể tự setup các thông số cho Volume đó như: Access Mode, Storage Size, Volume Mode và add vào danh sách chờ sẵn, sau đó chuyển sang tab Mount để cài đặt mount volume. Hệ thống sẽ tạo ra một Volume theo cài đặt của người dùng và mount vào container theo Mount Path

 • Storage name: Tên cho user đặt cho Storage

 • Access mode: Chỉ định chế độ đọc ghi bởi một node hay nhiều node. Có 3 options: Singer user (RWO), Shared access (RWX), Read only (ROX). Tuy nhiên, hiện tại hệ thống đang default là Single user, user không thể lựa chọn sang các options khác.

 • Storage size: Chỉ định size của Volume. User có thể lựa chọn trong phạm vi từ 1GB đến 100GB.

 • Volume Mode: Có 2 Options: Filesystem và Block. Hiện tại chỉ có thể chọn option Filesystem.

User có thể Mount Volume (Storage) bằng cách cài đặt các thông số sau:

 • Container name: Lựa chọn container mà user muốn Mount. Hệ thống sẽ hiển thị tên của các container mà user đã tạo.

 • Resource: User có thể lựa chọn các resource đã tạo trước đó. Trường hợp user chưa có resource, user cần tạo Volume (storage) trước.

 • Volume name: Hệ thống sẽ tự động gen theo tên resource mà user đã tạo.

 • Volume type: Hệ thống tự động gen theo Volume Type user đã tạo.

 • Mount Path: Đường dẫn cần mount.

Note

Mount Path sẽ được sinh ra nếu chưa có sẵn.