Xóa role của người dùng#

Sunteco Cloud cung cấp cho Owner có khả năng xóa Role của người dùng khác trong tổ chức.

Pre-condition

  • Người sử dụng đã đăng nhập vào hệ thống

  • Người dùng phải mang quyền Owner trong tổ chức

Bước 1: Chọn organization#

Từ thanh header, người dùng chọn organization mong muốn từ dropdown.

Step

Bước 2: Vào màn hình Access Invitation#

Để vào màn hình này, người dùng ấn chọn nút Role Access trong Menu Collaboration & Team.

Step

Bước 3: Chọn tài nguyên để xóa quyền.#

Có ba cấp có thể xóa Role:

  • Organization

  • Workspace

  • Cluster (Sun Container Spinner, Sun Kafka Highway…)

Step

Bước 4: Chọn người dùng muốn xóa quyền#

Ấn Action/Edit để vào màn hình thay đổi.

Step

Bước 5: Xóa và xác nhận#

Tắt toggle tương ứng với tài nguyên muốn xóa sau đó ấn CONFIRM để xác nhận thay đổi.

Step

Result:

Hệ thống sẽ xóa người dùng trong resource đã chọn.

Step