1. Create Load Balancer#

Sunteco Cloud hỗ trợ giải pháp phân phối đồng đều tải, lưu lượng mạng trên một nhóm máy chủ; giúp tăng độ ổn định của hệ thống, giảm thiểu sự cố, dễ dàng giám sát.

Pre-condition

 • Truy cập vào một workspace

Có ba cách để bắt đầu tạo một Load Balancer item:

 • Truy cập menu tạo nhanh trên header của hệ thống sau đó chọn dịch vụ Sun Load Balancer

Bước 1
 • Truy cập vào workspace chọn + NEW SERVICE

Bước 1
 • Truy cập menu Networks/Load Balancer chọn + NEW LOAD BALANCER với trang đã có item hoặc CREATE LOAD BALANCER với trang trống

Bước 1
Bước 1

Sau khi đã tiến hành ấn nút khởi tạo, hệ thống chuyển hướng đến màn hình tạo Load Balancer.

Bước 1: Set up basic information#

Bước 1

Người sử dụng điền đầy đủ thông tin bao gồm:

 • Data Center: Mặc định là ASIA

 • Load Balancer Name: Tên của Load Balancer item

 • Load Balancer Type: External hoặc Internal

 • Load Balancer Plans: Small, Medium hoặc Large

  • Trong mỗi plan sẽ có tùy chọn Load Balancer Topology là Mode single hoặc Mode active-standby

Bước 2: Configure network#

Bước này đưa ra thông tin cấu hình mạng cho Load Balancer.

 • Với trường hợp External LB, hệ thống gắn sẵn một Public IP cùng với Private IP của default network

 • Với trường hợp Internal LB, người sử dụng sử dụng Private IP trong default network

Bước 1

Bước 3: Listener and routing#

Tại bước 3, người sử dụng có thể quản lý các Listener cũng như cấu hình để định tuyến kết nối từ LB đến các Servers.

Bước 1

Để tạo mới Listener, người dùng ấn nút + Add listener

3.1. Listener Info

Thông tin cần cung cấp dưới đây sau đó ấn NEXT:

 • Name: Tên của Listener

 • Description: Mô tả đi kèm

 • Protocol: Bao gồm: HTTP, TCP, HTTPS, UDP, SCTP

 • Port: Tự động điền theo Protocol hoặc người dùng tự định nghĩa

Bước 1

3.2. Group detail

Thông tin cần cung cấp dưới đây sau đó ấn NEXT:

 • Name: Tên group

 • Description: Mô tả về group

 • Method: Phương thức hoạt động của việc phân tải trong group

 • Session Persistence: Phương thức để điều hướng các request đến các listener trong group

Bước 1

Trong trường hợp Session Persistence = APP COOKIE, người dùng cần điền thêm trường Cookie Name.

Bước 1

3.3. Group member

Để thêm server vào group, người dùng chọn các instance trong danh sách available instance sau đó ấn nút Add

Bước 1

3.4. Create Listener

Thông tin cần nhập vào bao gồm:

 • Name

 • Monitor Type: HTTP, HTTPS, PING, TCP, TLS-HELLO, UDP-CONNECT, SCTP

 • Max Retries Down

 • Delay (sec)

 • Max Retries

 • Timeout (sec)

Bước 1

Với trường hợp Monitor Type là HTTP hoặc HTTPS, người dùng điền thêm ba trường:

 • HTTP Method: GET, POST, PUT

 • Expected Code

 • URL Path

Bước 1

Người dùng ấn nút CREATE để hoàn tất bước tạo Listener. Sau khi tạo xong, danh sách Listener được cập nhật.

Bước 1

Bước 4: Review and deploy#

Người dùng kiểm tra lại các thông tin đã nhập ở ba bước trước đó.

Bước 1

Contract Period được thiết lập bằng cách chọn các giá trị trong dropdown.

Bước 1

Đồng thời, người dùng có thể bật tắt chế độ Auto renew bằng các tick/untick

Bước 1

Cuối cùng, người sử dụng ấn REVIEW & DEPLOY để xác nhận quá trình tạo Load Balancer.

Result:

Sau quá trình khởi tạo thành công, Load Balancer item sẽ được hiển thị ở màn hình Load Balancer.

Bước 1