Service Route#

Service route là module cho phép tạo một public URL trỏ tới Container bên trong mỗi Spinner.

Service route định nghĩa chính xác Service Port nào của spinner được phép có một public URL.

Service route luôn tạo ra các secure URL, default protocol là HTTPs.

Các URL được tạo ra sẽ có định dạng: https://route-name.<sunteco-supported-domain>[/path]*

Các thành phần cấu tạo nên một route:#

Route name:

Chỉ định tên cho route, giá trị này là bắt buộc khai báo khi tạo route.

Attention

Hệ thống luôn cố gắng tạo ra public URL có ý nghĩa nhất dựa trên việc đặt tên cho route . Vì vậy khi đặt tên cho route trong module service route, chúng ta nên lựa chọn tên có ý nghĩa với business hoặc với service mà chúng ta đang có.

Container port name:

Xác định port nào nằm trong spinner được chọn để truyền dữ liệu vào khi người dùng truy cập vào public URL.

Giá trị này là bắt buộc chọn khi tạo route.

Hệ thống đơn giản hóa việc chọn container port bằng cách lấy ra các service port đã được mapping ở trong module Service port mapping

Path:

Path based chỉ định ra thành phần path theo ngay sau URL. Nếu bạn định nghĩa path trong module service route, hệ thống sẽ tiếp tục so sánh thành phần này để xác định gói tin có được tiếp tục đi vào trong spinner của bạn hay không.

Thành phần path là không bắt buộc trong quá trình tạo route.

Điểu hiểu rõ hơn cách hoạt động với path mời bạn xem bảng dưới đây:

Ví dụ mô tả tạo route cùng với path : /test

Route đã tạo

Link kết nối

Có thể kết nối

https://example.sunteco.cloud/test

https://example.sunteco.cloud/test

Có thể kết nối vào spinner

https://example.sunteco.cloud

Không thể kết nối vào spinner

https://example.sunteco.cloud/any-others

Không thể kết nối vào spinner

https://example.sunteco.cloud

https://example.sunteco.cloud/test

Có thể kết nối vào spinner

https://example.sunteco.cloud

Có thể kết nối vào spinner

https://example.sunteco.cloud/any-others

Có thể kết nối vào spinner