Triển khai lại VM#

Sunteco Cloud hỗ trợ người dùng có thể Redeploy lại Server nếu quá trình triển khai Server bị lỗi.

Pre-condition

  • Người dùng đang truy cập vào Workspace và có ít nhất 1 con Server bị lỗi.

Tại màn hình Server List, nhấn Redeploy tại Server có trạng thái lỗi.

Step

Result:

Sau khi ấn Redeploy, hệ thống sẽ triển khai lại Server cho người dùng.

Step