Thay đổi cài đặt Spinner

Trong quá trình sử dụng Spinner, user có thể edit lại các trường thông tin đã cấu hình trước đó. Có một số field có thể edit được và một số field không thể edit được. Các trường thông tin liên quan đến tài nguyên sử dụng như CPU, RAM, Volume, Số instance có thể thay đổi phí dịch vụ. Một số trường thông tin, nếu user edit , hệ thống cần re-deploy lại các POD. Chi tiết tham khảo tại bảng dưới đây.

Note

Cân nhắc khi sử dụng chức năng Edit Spinner, nếu Spinner chỉ có một POD, dịch vụ của bạn có thể xảy ra gián đoạn

Kí hiệu là các field có ảnh hưởng.

Field

Có thể edit

Hệ thống cần reschedule

Liên quan đến phí dịch vụ

General

Data center

Spinner name

Config Scale

Security context constraints

Spinner Rollback

Deployment strategy

Container Group Name

Container

Container name

Image source

Image Version

Image pull policy

Image update policy

Command

Working directory

Argument

Hardware configuration

CPU

RAM

Temporary Storage

Environment

Environment