Gỡ Volume#

Ngoài việc cho phép người sử dụng Attach Volume, hệ thống cũng cung cấp khả năng Detach các Volume đã gắn vào trong Instance.

Pre-condition

  • Truy cập vào một workspace

  • Vào menu Volume

  • Tạo sẵn Volume đã gắn vào VM

Trong màn hình Volume, người sử dụng chọn Volume item có status là In_use để có thể detach ra khỏi instance.

Note

Những volume với tên mặc định là systemdisk sẽ không thể detach ra khỏi instance.

Step

Bước 1: Chọn menu Action/Detach volume#

Step

Bước 2: Xác nhận việc Detach#

Người sử dụng chọn CONFIRM để xác nhận việc gỡ Volume ra khỏi VM.

Step

Result:

Sau khi detach volume ra khỏi VM, tại màn hình Volume List, Volume item chuyển Status về Available và giá trị cột Attached To là trống.

Step