Mời thành viên mới#

Sunteco Cloud cho phép người sử dụng mời người khác vào trong tổ chức (Organization) để cùng thiết lập và sử dụng chung các tài nguyên bên trong tổ chức.

Pre-condition

 • Người sử dụng đã đăng nhập vào hệ thống

 • Người dùng phải mang quyền Owner trong tổ chức

Bước 1: Chọn organization#

Từ menu bên trái, người sử dụng chọn organization mong muốn từ dropdown.

Step

Bước 2: Vào màn hình Access Invitation#

Để vào màn hình này, người dùng ấn chọn nút Access Invitation trong Menu Collaboration & Team.

Step

Bước 3: Mời người vào tổ chức#

Ấn nút + Invite User để vào màn hình Invitation.

Step

Bước 4: Nhập thông tin#

Người sử dụng nhập vào đầy đủ thông tin bao gồm:

 • Địa chỉ Email

 • Lựa chọn tài nguyên

 • Gắn quyền cho mỗi tài nguyên (sử dụng toggle tương ứng)

  • Owner (chỉ cho Organization)

  • Admin

  • Viewer

Step

Bước 5: Xác nhận#

Người dùng ấn CONFIRM để ghi nhận lời mời.

Step

Result:

Sau khi tạo lời mời, Collaboration List sẽ cập nhật lời mời với trạng thái Pending. Người được mời sẽ nhận được một invitation email. Sau khi bấm vào invitation.

Sau khi người được mời xác nhận tham gia vào tổ chức, lời mời sẽ chuyển sang trạng thái Accepted.

Step