3. Tương tác với file và folder

Với mỗi file hoặc folder, người sử dụng có thể tùy chọn các thao tác cơ bản với đối tượng như: Xem chi tiết (Details), đổi tên (Rename), di chuyển vị trí lưu trữ (Move), tải xuống (Download), xóa (Delete).

Từ màn hình danh sách file và folder, người sử dụng chọn nút ba chấm với tệp hoặc thư mục tương ứng.

Step
  • Details: Xem thị thông tin Hoạt động, Chia sẻ và Phiên bản

  • Rename: Đổi tên

  • Move: Chuyển vị trí lưu trữ sang thư mục khác

  • Download: Tải xuống

  • Delete: Xóa đối tượng đã chọn