4. Tạo Receiving Group#

Pre-condition

  • Người sử dụng đang ở màn hình danh sách workspace

Để tạo Receiving group, người dùng vào menu Receiving Group

Step

Bước 1: Tạo mới Receving Group#

Step

Bước 2: Điền thông tin cần thiết#

Các thông tin cần nhập bao gồm

  • Group Name: Tên Group

  • Notification Type

    • Telegram

    • Email

  • Contact: Tên contact ứng với notification type đã chọn, người dùng được thêm nhiều contact trong một lần tạo Receiving Group

Step

Sau khi điền đầy đủ thông tin, người dùng ấn CREATE GROUP để tiến hành khởi tạo.

Result:

Sau khi tạo xong, group được tạo sẽ hiển thị trong danh sách các Receiving Group của hệ thống.

Step