Client encryption#

Client-site encryption cho phép bổ sung tính năng mã hóa phía client vào trong quá trình upload/ download một cách tự động mà không phải can thiệp phần mã hóa một cách manual. Mã hóa phía client đảm bảo ngay cả phía không đọc được dữ liệu lưu trữ. Object được tự động encrypt và decrypt như một phần của quá trình PutObject và GetObject

Mặc định, AWS S3 Encryption client sẽ sinh ra một unique key cho mỗi object sau khi encrypt, cách làm này follow theo best practice, sử dụng data unique keys cho mỗi tiến tính mã hóa(key sinh ra có sự phụ thuộc vào dữ liệu).

Note

Hiện tại Sun S3 tương thích với tính năng Client encryption của AWS SDK sử dụng option giải thuật hoặc key mã hóa do người dùng định nghĩa

Amazon S3 Encryption Client hỗ trợ các ngôn ngữ lập trình và nền tảng sau: