Điều khoản sử dụng dịch vụ

BẰNG VIỆC TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA SUNTECO, QUÝ KHÁCH ĐỒNG Ý RẰNG: (I) ĐỌC KỸ VÀ HIỂU RÕ TOÀN BỘ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ; (II) ĐỒNG Ý VÀ TUÂN THỦ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ NÀY.

ĐIỀU 1. CHUNG

1.1. Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ (“Bộ Điều Khoản”) này bao gồm các điều khoản, điều kiện và quy định về việc sử dụng các Dịch Vụ được cung cấp bởi Công Ty Cổ Phần SUNTECO (“SUNTECO”) đối với Khách Hàng, Đại lý (“Sau đây gọi chung là Khách Hàng”).

1.2. Để sử dụng bất kỳ Dịch Vụ nào được cung cấp bởi SUNTECO, Khách Hàng cần đồng ý với toàn bộ các điều khoản và điều kiện của Bộ Điều Khoản này; trường hợp Khách Hàng không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của Bộ Điều Khoản thì Khách Hàng cần chấm dứt ngay việc sử dụng các Dịch Vụ của SUNTECO, xóa, gỡ bỏ toàn bộ các chương trình, dữ liệu của Khách Hàng trên hệ thống của SUNTECO. Đối với các khách hàng là pháp nhân, khách hàng cần đảm bảo người chấp thuận Bộ Điều Khoản này có đủ thẩm quyền đại diện theo quy định pháp luật. Trường hợp người đại diện không có đủ thẩm quyền thì được coi như Khách hàng chưa đồng ý với Bộ Điều Khoản này.

1.3. Trường hợp có bất kỳ xung đột hoặc mâu thuẫn nào giữa các điều khoản và điều kiện tại Bộ Điều Khoản này với các Hợp đồng Dịch Vụ cụ thể hay bất kỳ văn bản nào được ký tên, đóng dấu giữa đại diện có thẩm quyền của SUNTECO và Khách Hàng, hoặc tổ chức do Khách Hàng đại diện thì các quy định đó sẽ được ưu tiên áp dụng.

1.4. SUNTECO bảo lưu quyền được sửa đổi, bổ sung bất kỳ một phần và/ hoặc toàn bộ nội dung của Bộ Điều Khoản này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước hay cần được sự đồng ý trước của Khách Hàng. Nội dung và Hiệu lực của các sửa đổi, bổ sung sẽ được thông báo tại website của SUNTECO và/ hoặc qua email đăng ký Dịch Vụ của Khách hàng. Khách hàng đồng ý và hiểu rằng bằng việc tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau thời điểm có hiệu lực của các quy định được sửa đổi, bổ sung sẽ được coi như là Khách hàng đã đồng ý với Bộ Điều Khoản mới. Trường hợp không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của Bộ Điều Khoản sau thay đổi, bổ sung, Khách hàng cần làm theo hướng dẫn tại 1.2.

1.5. Toàn bộ tên các Dịch Vụ, khẩu hiệu, hình ảnh, logo, thông tin của Dịch Vụ thuộc quyền sở hữu của SUNTECO. Khách hàng không được tự ý sử dụng các nội dung này, cũng như không được phép sử dụng gây hiểu nhầm là các thông tin tham khảo hoặc chứng nhận hoặc được đề xuất bởi SUNTECO.

ĐIỀU 2. DỊCH VỤ CỦA SUNTECO

2.1. Khi Khách Hàng đã đồng ý và tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc gia là quốc tịch của Khách hàng (căn cứ Hộ chiếu của cá nhân hoặc Đăng ký kinh doanh nếu là pháp nhân) và Bộ Điều Khoản này, SUNTECO cấp cho Khách Hàng quyền sử dụng các Dịch Vụ, hệ thống, cơ sở hạ tầng của SUNTECO trong thời hạn sử dụng Dịch Vụ như sau: (i) không độc quyền; (ii) không thể chuyển giao, chuyển nhượng; (iii) có thể bị thu hồi một phần hoặc toàn bộ khả năng sử dụng.

2.2. Các Dịch Vụ mà SUNTECO có thể cung cấp cho Khách Hàng bao gồm toàn bộ các Dịch Vụ được SUNTECO công bố công khai tại các website https://sunteco.io, https://sunteco.vn và được sửa đổi, bổ sung, loại bỏ tùy từng thời điểm (“Dịch Vụ”).

2.3. SUNTECO cung cấp Dịch Vụ hỗ trợ kỹ thuật và/ hoặc các buổi tập huấn, Dịch Vụ hướng dẫn cài đặt, tối ưu hóa, điều chỉnh đối với các Dịch Vụ đã đăng ký cho người quản lý được chỉ định của Khách hàng. SUNTECO sẽ không hỗ trợ các nội dung nêu trên đối với những vấn đề phát sinh có liên quan đến Dịch Vụ, sản phẩm của Bên thứ ba mà Khách hàng sử dụng.

2.4. SUNTECO bảo lưu quyền (i) thay đổi một phần hoặc toàn bộ giá Dịch Vụ; (ii) thay đổi, tạm dừng hoặc chấm dứt một phần hoặc toàn bộ Dịch Vụ vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước hoặc có sự đồng ý của Khách hàng. Mặc dù vậy, SUNTECO sẽ cố gắng thay đổi Dịch Vụ theo hướng tích cực, có lợi cho Khách hàng và sẽ cố gắng thông báo trước về sự thay đổi trong một khoảng thời gian phù hợp.

2.5. Đối với các tài khoản miễn phí, dùng thử SUNTECO có quyền chạy các quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, hiển thị đường dẫn của các Bên thứ ba trên các Dịch Vụ. Việc tương tác, sử dụng, truy cập đối với các Bên thứ ba hoàn toàn là sự tự nguyện của Khách hàng và Khách hàng hoàn toàn tự chịu trách nhiệm với những hoạt động của mình với Bên thứ ba.

ĐIỀU 3. TÀI KHOẢN VÀ ĐĂNG NHẬP

3.1. Để sử dụng Dịch Vụ của SUNTECO, Khách Hàng cần có tài khoản đăng nhập hợp lệ, được khởi tạo theo đúng quy định của SUNTECO.

3.2. Khách Hàng sẽ chịu mọi trách nhiệm, kể cả trách nhiệm pháp lý trước pháp luật về mọi hoạt động, hành vi được thực hiện thông qua tài khoản của Khách Hàng trong quá trình sử dụng Dịch Vụ. Trường hợp có bất kỳ tổn thất, thiệt hại nào phát sinh do Khách Hàng bị lộ thông tin tài khoản và/hoặc mật khẩu, SUNTECO sẽ không có trách nhiệm bồi thường cho Khách Hàng.

3.3. Khách Hàng hiểu rõ và đồng ý rằng, để tránh trường hợp bị mất, bị can thiệp vào tài khoản ngoài ý muốn (như bị hack), Khách Hàng sẽ không tiết lộ (bao gồm cả vô ý và cố ý) thông tin về tài khoản, mật khẩu (bao gồm nhưng không giới hạn các loại mật khẩu tài khoản, mã xác thực, OTP…) của Khách Hàng dùng để đăng nhập vào hệ thống của SUNTECO cho bất kỳ bên/người nào, đồng thời, áp dụng các biện pháp hợp lý nhằm bảo mật tài khoản của Khách Hàng.

3.4. Trong bất kỳ trường hợp, Khách Hàng nhận thấy hay nghi ngờ tài khoản của mình bị đăng nhập trái với ý muốn của Khách Hàng hoặc nghi ngờ mật khẩu bị lộ, Khách Hàng có thể (i) ngay lập tức thay đổi mật khẩu; và/hoặc (ii) thông báo cho SUNTECO để thực hiện các thủ tục cần thiết tạm khóa tài khoản nhằm giảm thiểu các thiệt hại cho Khách Hàng theo đúng quy trình hỗ trợ giải quyết khiếu nại khách hàng của SUNTECO.

ĐIỀU 4. CHÍNH SÁCH VỀ THÔNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG

4.1. Theo quy định của pháp luật và để hỗ trợ tốt nhất cho Khách Hàng về các vấn đề liên quan đến tài khoản, Dịch Vụ, khi tạo tài khoản, Khách Hàng cần cung cấp đầy đủ các thông tin sau cho SUNTECO (nếu được yêu cầu):

(a) Trường hợp Khách Hàng là cá nhân: (i) Họ và Tên; (ii) Quốc tịch; (iii) Ngày tháng năm sinh; (iv) Số Chứng minh nhân dân/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; (v) Địa chỉ đăng ký thường trú; (vi) Địa chỉ liên hệ; (vii) Địa chỉ thư điện tử (email); (viii) Số điện thoại.

(b) Trường hợp Khách Hàng là đại diện của Pháp nhân: (i) Tên của Pháp nhân; (ii) Mã số doanh nghiệp, mã số thuế; (iii) Địa chỉ trụ sở đăng ký; (iv) Địa chỉ liên hệ; (v) Người đại diện theo pháp luật, chức vụ; (vii) Địa chỉ thư điện tử (email) quản trị; (viii) Tên của người quản trị tài khoản; (ix) Số điện thoại của người quản trị tài khoản (x) Giấy ủy quyền hoặc phân công quản trị.

4.2. Nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của Khách Hàng, Khách Hàng cần cung cấp thông tin liệt kê tại Điều này và các thông tin khác theo yêu cầu của SUNTECO một cách chính xác và trung thực cho SUNTECO; trường hợp thông tin mà Khách Hàng cung cấp không đầy đủ và/hoặc không chính xác, trung thực thì SUNTECO có quyền từ chối tiếp nhận, giải quyết bất kỳ khiếu nại nào của Khách Hàng và/hoặc từ chối cung ứng Dịch Vụ cho Khách Hàng, kể cả trường hợp Khách Hàng đã thanh toán trước cho SUNTECO; trong trường hợp này, phí Dịch Vụ đã thanh toán trước sẽ không được hoàn lại.

4.3. Khi các thông tin cung cấp cho SUNTECO có thay đổi, Khách Hàng cần ngay lập tức thông báo cho SUNTECO, SUNTECO không chịu trách nhiệm trong trường hợp quyền lợi của Khách Hàng bị thiệt hại do sai lệch thông tin trong trường hợp này.

4.4. Trong quá trình sử dụng Dịch Vụ của Khách Hàng SUNTECO có thể sẽ thu thập các thông tin phản hồi của Khách Hàng, các thông tin về việc sử dụng Dịch vụ của Khách Hàng mà không phải là (i) Dữ liệu của Khách hàng; hoặc (ii) thông tin bảo mật của Khách hàng nhằm mục đích cải thiện chất lượng Dịch Vụ hoặc nghiên cứu phát triển Dịch Vụ của SUNTECO.

ĐIỀU 5. CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA KHÁCH HÀNG

5.1. SUNTECO cam kết không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin của Khách Hàng với bất kỳ bên nào; ngoại trừ các trường hợp buộc phải cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật, theo yêu cầu từ Tòa án và/ hoặc Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

5.2. SUNTECO cam kết sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật, an ninh, bảo mật cần thiết theo quy định của pháp luật và theo các tuyên bố, cam kết chất lượng của SUNTECO để bảo mật thông tin cá nhân của Khách Hàng.

5.3. SUNTECO sẽ sử dụng các thông tin của Khách Hàng mà SUNTECO thu thập được để gửi đến Khách Hàng: (i) các thông tin về các chương trình khuyến mại, các ưu đãi đặc biệt, các sự kiện quan trọng của SUNTECO (email marketing, email quảng cáo); (ii) các thông báo bảo trì, nâng cấp máy chủ, hệ thống của SUNTECO để nâng cao chất lượng Dịch Vụ, hỗ trợ khách hàng; (iii) thông báo về phí Dịch Vụ, dung lượng Dịch Vụ còn lại (hoặc sắp hết); (iv) các thông tin trao đổi, giải đáp các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng trong quá trình sử dụng Dịch Vụ của SUNTECO. Khách Hàng đồng ý cho phép SUNTECO có quyền sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu, hình ảnh doanh nghiệp của Khách Hàng để giới thiệu như là các đối tác của SUNTECO trong quá trình quảng bá các Dịch Vụ của SUNTECO.

5.4. Toàn bộ thông tin của Khách Hàng sẽ được lưu trữ thành cơ sở dữ liệu của SUNTECO, được lưu trữ tại SUNTECO kể từ thời điểm Khách Hàng cung cấp cho đến tối thiểu là hai (2) năm sau khi Khách Hàng ngưng sử dụng toàn bộ Dịch Vụ của SUNTECO và hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ của Khách Hàng đối với SUNTECO.

ĐIỀU 6. VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ DỊCH VỤ CỦA SUNTECO

6.1. SUNTECO chịu trách nhiệm vận hành và thực hiện các công việc cần thiết để cung ứng, duy trì Dịch Vụ đúng theo công bố chất lượng Dịch Vụ của SUNTECO tương ứng với từng sản phẩm, bao gồm cả việc bảo trì thường xuyên hệ thống máy chủ vật lý, các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của trung tâm dữ liệu.

6.2. Để tránh hiểu nhầm, việc bảo trì, sửa chữa (nếu có) sẽ không bao gồm (i) việc sửa chữa các Dịch Vụ được cung cấp bởi bên thứ ba; (ii) khắc phục các sự cố do lỗi của các chương trình do Khách Hàng cài đặt trên máy chủ ảo, Dịch Vụ hệ điều hành, Dịch Vụ mạng và (iii) các trường hợp bất khả kháng.

6.3. Trường hợp việc bảo trì yêu cầu phải tạm ngừng cung ứng Dịch Vụ, SUNTECO có trách nhiệm báo trước cho Khách Hàng biết trong một thời gian hợp lý và đảm bảo thời gian gián đoạn của Dịch Vụ theo đúng Cam Kết Dịch Vụ.

ĐIỀU 7. HÀNH VI BỊ CẤM

Các hành vi bị cấm khi sử dụng Dịch Vụ của SUNTECO bao gồm:

7.1. Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng Dịch Vụ nhằm mục đích:

(a) Chống lại Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;

(b) Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

(c) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;

(d) Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

(e) Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, Dịch Vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;

(f) Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

7.2. Thực hiện hành vi trái pháp luật gây ảnh hưởng xấu đến tổ chức, cá nhân khác hoặc SUNTECO

7.3. Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.

7.4. Cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”, hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp Dịch Vụ Internet và thông tin trên mạng.

7.5. Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; và/ hoặc thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.

7.6. Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

7.7. Xâm phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào;

7.8. Gian lận để Khai thác, sử dụng Dịch Vụ vượt quá mức tài nguyên được quy định tại Hợp đồng sử dụng Dịch Vụ hoặc định mức cho mỗi loại hình Dịch Vụ được đăng tải tại website của SUNTECO.

7.9. Các hành vi bị cấm khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

ĐIỀU 8. TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG

8.1. Khách Hàng có trách nhiệm tự quản trị và bảo mật thông tin tài khoản đăng nhập của Khách Hàng để sử dụng Dịch Vụ và chịu trách nhiệm về mọi hành vi được thực hiện bởi tài khoản này, bao gồm những hành vi do Khách hàng, nhân viên của Khách hàng và/ hoặc Bên thứ ba có liên quan đến Khách hàng thực hiện hoặc cho phép thực hiện. SUNTECO sẽ không chịu trách nhiệm về việc tài khoản của Khách hàng bị truy cập trái phép, trừ trường hợp có lỗi của SUNTECO dẫn đến hậu quả trực tiếp là rò rỉ thông tin đăng nhập của Khách hàng.

8.2. Khách Hàng phải cam đoan và đảm bảo rằng, Khách Hàng sẽ chỉ sử dụng Dịch Vụ cho các hoạt động kinh doanh hợp pháp và/hoặc các hoạt động hợp pháp khác của chính Khách Hàng; và để thực hiện, triển khai các hoạt động này, Khách Hàng đã có đầy đủ Giấy phép cũng như sự phê chuẩn cần thiết từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nếu là Pháp nhân hoặc có đủ năng lực hành vi dân sự theo đúng quy định pháp luật nếu là cá nhân.

8.3. Khách Hàng phải cam kết và đảm bảo rằng, Khách Hàng sẽ không sử dụng Dịch Vụ để thực hiện bất kỳ Hành Vi Bị Cấm (Điều 7) nào và đảm bảo luôn tuân thủ pháp luật. Trường hợp Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ để thực hiện bất kỳ Hành Vi Bị Cấm nào thì SUNTECO có quyền ngay lập tức ngừng cung ứng Dịch Vụ cho Khách Hàng, khóa tài khoản, đóng băng toàn bộ dữ liệu, thông tin của Khách Hàng đang chứa đựng tại SUNTECO và chuyển cho Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật; toàn bộ phí Dịch Vụ mà Khách Hàng đã thanh toán trước cho SUNTECO sẽ không được hoàn lại dưới bất kỳ hình thức nào.

8.4. Ngoại trừ các phần mềm, ứng dụng do SUNTECO cung cấp cho Khách Hàng kèm theo Dịch Vụ của SUNTECO, Khách Hàng theo đây cam kết và đảm bảo rằng, mọi phần mềm, ứng dụng mà Khách Hàng cài đặt, sử dụng trên cơ sở hạ tầng, Dịch Vụ của SUNTECO đều có đầy đủ bản quyền từ Nhà phát triển hoặc Nhà phân phối phần mềm, ứng dụng đó. Trường hợp các phần mềm, ứng dụng mà Khách Hàng sử dụng trên hệ thống, cơ sở hạ tầng của SUNTECO hoặc các phần mềm, ứng dụng được kết nối đến cơ sở hạ tầng, Dịch Vụ của SUNTECO không có đầy đủ bản quyền, tiềm ẩn rủi ro gây mất an toàn cho hệ thống và/ hoặc theo yêu cầu của chủ sở hữu bản quyền, SUNTECO sẽ có quyền tạm ngưng cung ứng Dịch Vụ cho Khách Hàng mà không phải chịu phạt hay bồi thường bất kỳ khoản tiền nào cho Khách Hàng.

8.5. Trường hợp xảy ra các Sự Kiện Bất Khả Kháng và/hoặc các sự cố ngoài ý muốn, Khách Hàng có trách nhiệm hợp tác, phối hợp với SUNTECO để xử lý, khắc phục sự cố nhằm đảm bảo chất lượng Dịch Vụ và/hoặc giảm thiểu các thiệt hại có thể xảy ra đối với Khách Hàng. Trường hợp Khách Hàng không hợp tác, phối hợp đầy đủ với SUNTECO để xử lý, khắc phục sự cố và/hoặc các Sự Kiện Bất Khả Kháng thì SUNTECO sẽ được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm, kể cả trách nhiệm pháp lý và/hoặc trách nhiệm bồi thường, phạt vi phạm đối với bất kỳ thiệt hại hay sự gián đoạn Dịch Vụ nào của Khách Hàng.

8.6. Khách hàng có trách nhiệm bằng chi phí của mình bảo vệ, bồi thường và giảm thiểu tối đa thiệt hại cho SUNTECO đối với những tổn thất phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ Bên thứ ba nào liên quan đến: (i) Việc sử dụng hoặc cung cấp Dịch Vụ của Khách hàng với bất kỳ người dùng cuối nào; hoặc (ii) Việc vi phạm Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ này, Hợp đồng, pháp luật của Khách hàng; hoặc (iii) Tranh chấp giữa Khách hàng và Bên thứ ba.

8.7. Các trách nhiệm khác theo quy định của Bộ Điều Khoản này và theo quy định pháp luật.

ĐIỀU 9. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CỦA KHÁCH HÀNG

Khách Hàng theo đây đồng ý rằng, SUNTECO chỉ là bên cung ứng Dịch Vụ về nền tảng kỹ thuật, mọi thông tin, dữ liệu (sau đây gọi chung là “Data”) được đưa vào, truyền dẫn, phân phối đều do Khách Hàng chủ động thực hiện (thông qua tài khoản của Khách Hàng). Vì vậy, Khách Hàng theo đây cam kết và đảm bảo rằng:

9.1. Khách Hàng là chủ sở hữu hợp pháp và/hoặc được cấp quyền hợp pháp đối với toàn bộ Data được đưa vào, truyền dẫn thông qua việc sử dụng Dịch Vụ của SUNTECO.

9.2. Toàn bộ Data được đưa vào, truyền dẫn thông qua hệ thống, Dịch Vụ của SUNTECO sẽ (i) không chứa đựng các nội dung vi phạm pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam; (ii) không vi phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào khác; (iii) không chứa đựng Virus máy tính, sâu và/hoặc các phần mềm, ứng dụng gây hại cho người dùng, và/hoặc tạo ra các cửa hậu (backdoor) trái với ý muốn của người sử dụng.

9.3. Trường hợp Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ CDN, Khách Hàng theo đây đồng ý ủy quyền không hủy ngang, không giới hạn về địa lý, trong suốt thời hạn sử dụng Dịch Vụ cho SUNTECO được quyền, truyền tải, sao lưu các Data của Khách Hàng đến các ISP (Internet Service Provider) khác và SUNTECO được ủy quyền lại cho các ISP này tự động tải lại các Data của Khách Hàng trên từng ISP.

9.4. Trường hợp SUNTECO phát hiện và/hoặc nhận được bất kỳ khiếu nại, cảnh báo, yêu cầu nào từ bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến việc sử dụng, phân phối Data vi phạm cam kết của Bộ Điều Khoản này thì SUNTECO sẽ chuyển toàn bộ các khiếu nại, cảnh bảo, yêu cầu này cho Khách Hàng. Khách Hàng phải cam kết sẽ tiếp nhận, xử lý các khiếu nại này trong một thời hạn hợp lý và sẽ thực hiện mọi biện pháp phù hợp để đảm bảo SUNTECO sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan. Trường hợp Khách Hàng không tiếp nhận hoặc tiếp nhận mà không xử lý hoặc SUNTECO có cơ sở hợp lý để tin rằng đó là một vi phạm nghiêm trọng, khi đó SUNTECO có quyền đơn phương tạm ngừng cung cấp Dịch Vụ cho Khách Hàng mà không phải báo trước cho đến khi các khiếu nại được xử lý xong. Trừ khi Khách Hàng yêu cầu chấm dứt Dịch Vụ trước thời hạn và tuân thủ các quy định về tạm ngưng của SUNTECO, Khách Hàng vẫn có nghĩa vụ thanh toán mọi khoản chi phí phát sinh liên quan đến Dịch Vụ trong khoảng thời gian Dịch Vụ bị tạm ngưng vì các khiếu nại nêu trên.

9.5. SUNTECO cam kết và đảm bảo rằng, mọi Data của Khách Hàng sẽ được bảo mật và bảo vệ đầy đủ theo tiêu chuẩn chung đã công bố của SUNTECO. SUNTECO sẽ không cung cấp hay tiết lộ Data của Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ theo yêu cầu của Toà án, Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và theo quy định của pháp luật; trong trường hợp này, SUNTECO sẽ thông báo đến cho Khách Hàng trong một thời gian hợp lý từ khi nhận được thông báo từ Toà án, Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nếu như việc thông báo này là được phép.

9.6. Khách hàng hiểu và đồng ý rằng trong mọi trường hợp các Dịch Vụ của SUNTECO đều được sao lưu dự phòng nhằm mục đích khôi phục sau sự cố kỹ thuật, hạ tầng, thiết bị…và không nhằm mục đích cung cấp bản sao cho khách hàng. Do đó, Khách hàng cần có trách nhiệm sao lưu Data của mình trên máy chủ của SUNTECO định kỳ. SUNTECO không chịu trách nhiệm với những mất mát, hư hỏng hoặc lỗi liên quan đến Data của Khách hàng, trừ trường hợp Khách hàng sử dụng các Dịch Vụ sao lưu của SUNTECO.

9.7. Để đảm bảo an toàn tốt nhất cho Data của Khách Hàng, tùy thuộc vào sản phẩm/ Dịch Vụ mà Khách Hàng lựa chọn sử dụng, Khách Hàng cần hợp tác và thực hiện các công việc, trách nhiệm theo quy định của SUNTECO và được cập nhật, sửa đổi bổ sung tùy từng thời điểm.

ĐIỀU 10. THANH TOÁN

10.1. Tùy theo thỏa thuận giữa Khách Hàng và SUNTECO, việc thanh toán phí sử dụng Dịch Vụ có thể thực hiện trước hoặc sau khi khởi tạo Dịch Vụ. Trong một số trường hợp, SUNTECO có thể thực hiện chiết khấu cho Khách Hàng bằng cách khấu trừ vào phí Dịch Vụ hoặc cho phép sử dụng miễn phí một phần tài nguyên của Dịch Vụ. Các khoản khấu trừ này không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc yêu cầu hoàn tiền.

10.2. Trường hợp Khách Hàng thanh toán trước: Dịch Vụ mà Khách Hàng yêu cầu sẽ được khởi tạo sau khi Khách Hàng hoàn thành nghĩa vụ thanh toán. Số tiền Khách Hàng thanh toán trước cho SUNTECO sẽ không được hoàn lại trong các trường hợp có lỗi của Khách Hàng hoặc Khách Hàng đơn phương chấm dứt Dịch vụ trước thời hạn.

10.3. Một số loại hình Dịch Vụ đặc thù có thể hết lưu lượng trước thời gian dự liệu của Khách Hàng; trong trường hợp này, Khách Hàng cần thanh toán thêm trước khi hết lưu lượng để tránh bị gián đoạn Dịch Vụ.

10.4. Trường hợp thanh toán sau: Khách Hàng cần thanh toán cho SUNTECO đúng hạn theo như thỏa thuận với SUNTECO; trường hợp Khách Hàng thanh toán chậm trễ, SUNTECO có thể tạm ngừng cung ứng Dịch Vụ cho Khách Hàng mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào với Khách Hàng; bên cạnh đó, Khách Hàng sẽ phải thanh toán lãi suất chậm trả cho SUNTECO là 20%/ năm, tính trên tổng số tiền chậm thanh toán cho mỗi ngày chậm thanh toán cho đến khi SUNTECO nhận được đầy đủ số tiền thanh toán và lãi từ Khách Hàng.

10.5. Trong một số trường hợp, SUNTECO có thể yêu cầu Khách Hàng thực hiện ký quỹ một khoản tiền để đảm bảo cho việc thanh toán; số tiền kỹ quỹ này sẽ được sử dụng để cấn trừ vào các Dịch Vụ mà Khách Hàng đã sử dụng nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán cho SUNTECO. Tiền ký quỹ sẽ được hoàn trả lại cho Khách Hàng sau khi Khách Hàng ngưng hoàn toàn việc sử dụng Dịch Vụ của SUNTECO và Khách Hàng đã hoàn thành mọi nghĩa vụ với SUNTECO, đặt biệt là các nghĩa vụ tài chính.

10.6. Hóa đơn: SUNTECO sẽ xuất hóa đơn tài chính hợp lệ theo đúng quy định pháp luật, theo các thông tin mà Khách Hàng cung cấp, và sau 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày mà Khách Hàng hoàn thành việc thanh toán cho SUNTECO.

ĐIỀU 11. BẢO MẬT THÔNG TIN

11.1. Trong phạm vi của Bộ Điều Khoản này, “Thông Tin Mật” là thông tin, tài liệu, dữ liệu được hình thành, phát sinh từ quá trình đàm phán, ký kết và thực hiện Bộ Điều Khoản này, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin được một bên cung cấp cho Bên còn lại dưới dạng văn bản, thông điệp dữ liệu điện tử hoặc bất kỳ hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật và thỏa thuận của hai Bên.

11.2. Bên nhận Thông Tin Mật (“Bên Tiếp Nhận”) sẽ không sử dụng Thông Tin Mật của Bên tiết lộ thông tin (“Bên Tiết Lộ”) cho bất kỳ mục đích nào không được thể hiện trong Bộ Điều Khoản này, trừ khi các Bên thỏa thuận cho phép tiết lộ Thông Tin Mật của Bên Tiết Lộ cho người lao động và nhà thầu hoặc nhân viên công ty của Bên Tiếp Nhận, là những người cần biết các Thông Tin Mật cho mục đích thực hiện Bộ Điều Khoản này; những người nhận thông tin theo đây cũng có nghĩa vụ bảo mật các Thông Tin Mật như nghĩa vụ của Bên Tiếp Nhận. Bên Tiếp Nhận cam kết sẽ nỗ lực để bảo vệ các Thông Tin Mật như chính những thông tin của Bên Tiếp Nhận.

11.3. Ngoại lệ: Thông Tin Mật sẽ không bao gồm bất kỳ thông tin mà: (a) đã được Bên Tiếp Nhận biết một cách chính thức vào thời điểm tiết lộ thông tin; (b) được tiết lộ cho Bên Tiếp Nhận bởi một bên thứ ba có quyền tiết lộ thông tin và không bị ràng buộc bởi bất kỳ nghĩa vụ, giới hạn bảo mật nào; (c) đã được công chúng biết đến tại thời điểm tiết lộ thông tin mà không phải do lỗi của Bên Tiếp Nhận; (d) được phát triển độc lập bởi Bên Tiếp Nhận mà không tiếp cận, sử dụng các Thông Tin Mật của Bên Tiết Lộ. Thêm vào đó, Bên Tiếp Nhận sẽ được phép tiết lộ các Thông Tin Mật của Bên Tiết Lộ cho việc mở rộng và hợp tác giữa Hai Bên, tuy nhiên việc tiết lộ thông tin phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bên Tiết Lộ. Bên Tiếp Nhận cũng sẽ được phép tiết lộ cho bên tư vấn thuế, tư vấn pháp lý hoặc theo yêu cầu của Tòa án, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

11.4. Vào thời điểm chấm dứt Bộ Điều Khoản này vì bất kỳ lý do gì, Bên Tiếp Nhận phải hoàn trả lại cho Bên Tiết Lộ hoặc hủy bỏ theo yêu cầu của Bên Tiết Lộ tất cả bản gốc, bản sao của các tài liệu đã được cung cấp cho Bên Tiếp Nhận dưới bất kỳ hình thức chứa đựng và thể hiện thông tin nào, bao gồm nhưng không giới hạn: mã nguồn máy tính, đĩa, bản vẽ, đặc điểm kỹ thuật, thủ công hoặc các tài liệu in, tài liệu được tạo ra từ tài liệu gốc.

11.5. Trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi chấm dứt Bộ Điều Khoản này, Bên Tiếp Nhận sẽ chuyển giao cho Bên Tiết Lộ toàn bộ các Thông Tin Mật thuộc sở hữu của Bên Tiết Lộ đã được chuyển giao cho Bên Tiếp Nhận theo Bộ Điều Khoản này.

11.6. Điều khoản này sẽ được duy trì trong vòng hai mươi bốn (24) tháng kể từ ngày chấm dứt Bộ Điều Khoản.

ĐIỀU 12. THỜI HẠN VÀ CHẤM DỨT BỘ ĐIỀU KHOẢN

12.1. Thời hạn:

(a) Bộ Điều Khoản này có thời hạn theo quy định tại Hợp đồng Dịch Vụ HOẶC thời hạn sử dụng gói Dịch Vụ mà Khách Hàng sử dụng. Khách hàng có trách nhiệm chủ động theo dõi thông tin về tình trạng, thời hạn hiệu lực của Hợp đồng, Dịch Vụ đã đăng ký sử dụng để thực hiện việc gia hạn hoặc chấm dứt Hợp đồng, Dịch Vụ. SUNTECO không có trách nhiệm nhắc nhở, thông báo về tình trạng, thời hạn hiệu lực của Hợp đồng, Dịch Vụ. Trường hợp khách hàng không gia hạn hoặc quên gia hạn, Dữ liệu của Khách hàng sẽ được xử lý theo quy định tại Điều 13.

(b) Gia hạn:

(i) Nếu Khách Hàng dùng hình thức thanh toán trả sau: Dịch vụ sẽ tự động được duy trì cho đến khi khách hàng dừng dịch vụ mà không cần bất cứ thông báo nào, phí Dịch Vụ sẽ được tự động trừ vào tài khoản thanh toán của Khách Hàng.

(ii) Nếu Khách Hàng sử dụng hình thức trả trước: Khách Hàng thanh toán phí Dịch Vụ ngay sau khi đặt mua dịch vụ. Dịch Vụ được duy trì đến hết thời hạn Khách Hàng đặt mua. Sau đó, nếu khách hàng có lựa chọn tính năng “Tự động gia hạn” thì dịch vụ được gia hạn tiếp số thời gian bằng chu kì trước. SUNTECO sẽ gửi email thông báo, nhưng không bắt buộc, không cam kết hay đảm bảo 100% email sẽ được gửi đến Khách Hàng.

12.2. Tạm dừng:

(a) SUNTECO có quyền tạm dừng cung cấp Dịch Vụ (toàn bộ hoặc một phần) cho Khách hàng trong các trường hợp sau (i) Khách hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc thực hiện các Hành vi bị cấm; hoặc (ii) Các hoạt động của Khách hàng gây ảnh hưởng xấu/ nguy hiểm đến hệ thống của SUNTECO hoặc của Bên thứ ba; hoặc (iii) Khách Hàng vi phạm Bộ Điều Khoản này hoặc Hợp đồng Dịch Vụ; hoặc (iv) Khách hàng thanh toán chậm cước phí Dịch Vụ quá thời hạn 10 ngày; hoặc (v) Khách hàng có nguy cơ phá sản, mất khả năng thanh toán, là chủ thể của việc chia tách hoặc sáp nhập, chấm dứt hoạt động và những trường hợp tương tự.

(b) Trường hợp tạm dừng Khách Hàng vẫn có trách nhiệm thanh toán đối với các khoản cước, phí trong thời hạn tạm dừng và SUNTECO sẽ không phải giảm trừ cho Khách hàng theo quy định giảm trừ các trường hợp được giảm trừ quy định tại Cam kết chất lượng Dịch Vụ (SLA).

(c) Thời gian tạm dừng không quá 07 ngày, quá thời hạn này nếu Khách hàng không khắc phục các vấn đề nêu trên thì SUNTECO sẽ thực hiện quy định về chấm dứt cung cấp Dịch Vụ quy định tại Điều khoản 12.3.

12.3. Bộ Điều Khoản này sẽ được chấm dứt trước thời hạn khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

(a) Khách Hàng và SUNTECO thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng, Bộ Điều Khoản trước thời hạn;

(b) Khách Hàng hoặc SUNTECO buộc phải giải thể, phá sản theo quyết định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

(c) Khách Hàng thực hiện bất kỳ Hành Vi Bị Cấm nào (trường hợp này SUNTECO có thể chấm dứt ngay lập tức);

(d) Một bên vi phạm nghĩa vụ, cam kết, cam đoan, bảo đảm trong Bộ Điều Khoản này mà không khắc phục trong vòng năm (5) Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận được thông báo/yêu cầu của bên còn lại;

(e) Các trường hợp khác theo quy định của Bộ Điều Khoản này hoặc theo quy định pháp luật.

12.4. Hậu quả của việc chấm dứt cung cấp Dịch Vụ:

(a) Các quyền và nghĩa vụ của các Bên theo Hợp đồng dịch vụ, Bộ Điều Khoản này và cam kết chất lượng sẽ bị chấm dứt, trừ các quyền và nghĩa vụ liên quan đến; (i) Bảo mật thông tin; và (ii) Nghĩa vụ thanh toán đối với các khoản cước, phí, phạt, bồi thường mà các Bên chưa thực hiện đầy đủ.

(b) Khách hàng có nghĩa vụ hoàn trả lại các tài sản được SUNTECO cho thuê hoặc cho mượn theo quy định tại các Phụ lục, Biên bản bàn giao.

ĐIỀU 13. XỬ LÝ DỮ LIỆU KHI CHẤM DỨT DỊCH VỤ

13.1. Khách Hàng có nghĩa vụ sao lưu, gỡ bỏ, xóa toàn bộ dữ liệu của Khách Hàng ra khỏi hệ thống, Dịch Vụ của SUNTECO sau khi chấm dứt sử dụng Dịch Vụ của SUNTECO vì bất kỳ nguyên nhân nào.

13.2. Khách Hàng hiểu rõ và đồng ý rằng, SUNTECO có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) xóa toàn bộ dữ liệu của Khách Hàng trên hệ thống, Dịch Vụ của SUNTECO sau khi chấm dứt Dịch Vụ với Khách Hàng.

13.3. SUNTECO sẽ không chịu trách nhiệm hoặc bồi thường với bất kỳ hậu quả hay thiệt hại phát sinh do việc Khách hàng không tuân thủ quy định này.

ĐIỀU 14. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM VÀ TỪ CHỐI ĐẢM BẢO

Trong mọi trường hợp, các nội dung của Bộ Điều Khoản này không có giá trị đảm bảo hoặc được ngầm hiểu là đảm bảo như sau:

14.1. Trong mọi trường hợp, SUNTECO không chịu trách nhiệm về các thiết bị, máy móc mà Khách hàng dùng để truy cập, sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi như: Thiết bị truy cập, thiết bị để chuyển tải… Khi sử dụng Dịch Vụ, Khách hàng phải tự trang bị máy móc, thiết bị cần thiết cho quá trình đăng nhập, truyền tải và Khách Hàng phải tự chịu mọi trách nhiệm và phí tổn phát sinh trong quá trình sử dụng. SUNTECO có thể hỗ trợ cho mượn/ thuê/ bán các thiết bị nêu trên tùy theo chính sách của từng Dịch Vụ, gói cước.

14.2. SUNTECO không đảm bảo việc loại trừ các yếu tố gây hại đến việc sử dụng Dịch Vụ của Khách Hàng, bao gồm nhưng không giới hạn những yếu tố sau: hành vi cố ý vi phạm và gây thiệt hại từ bên thứ ba, hoặc virus, mã độc. Chúng tôi không đảm bảo việc cung cấp Dịch Vụ mà không có bất kỳ sự cố trục trặc, sai chức năng hoặc những vấn đề khác tác động. Có thể có những yếu tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi dẫn đến việc sản phẩm, Dịch Vụ bị lỗi. Khi đó, SUNTECO sẽ cố gắng khắc phục lỗi sản phẩm, Dịch Vụ để đem lại sự hài lòng cho khách hàng, nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm hỗ trợ hoặc bồi thường cho khách hàng về những rủi ro trên và thiệt hại (nếu có). Đặc biệt là các rủi ro liên quan đến việc cung cấp, bảo mật dữ liệu cá nhân, cho dù là cung cấp trực tiếp, qua điện thoại hay qua mạng internet hay qua các phương tiện kỹ thuật sẽ luôn tiềm ẩn rủi ro và KHÔNG CÓ HỆ THỐNG KỸ THUẬT HAY BIỆN PHÁP AN NINH, BẢO MẬT NÀO LÀ AN TOÀN TUYỆT ĐỐI hay có thể chống lại được tất cả các “hacker”, “tamper” (những người xâm nhập trái phép vào dữ liệu, hệ thống của người khác); do đó, trong trường hợp thông tin cá nhân của Khách Hàng bị lộ do bị hack hoặc các nguyên nhân khác nằm ngoài tầm kiểm soát của SUNTECO thì Khách Hàng theo đây đồng ý miễn cho SUNTECO toàn bộ trách nhiệm có liên quan.

14.3. SUNTECO không đảm bảo sẽ thực hiện việc phục hồi dữ liệu khi bị lây nhiễm từ virus hoặc bị xóa bởi virus và các yếu tố gây hại khác khi có vấn đề xảy ra. Khách hàng phải đồng ý thực hiện việc sao lưu tất các dữ liệu lưu trữ trên máy chủ của SUNTECO thường xuyên, đặc biệt là trước thời điểm yêu cầu SUNTECO hỗ trợ kỹ thuật. SUNTECO sẽ không chịu trách nhiệm do việc mất dữ liệu hoặc bất kỳ thiệt hại nào có liên quan đến dữ liệu của khách hàng mà lỗi không do SUNTECO.

14.4. SUNTECO không đảm bảo cũng như không chịu trách nhiệm bất kỳ thất thoát nào về mặt dữ liệu trong quá trình Hỗ trợ cho khách hàng chuyển dữ liệu từ máy chủ khác hoặc từ nơi khác về máy chủ của SUNTECO.

14.5. Khách hàng đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ SUNTECO khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của Khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm, Dịch Vụ của SUNTECO.

14.6. Toàn bộ thông tin của Khách Hàng sẽ được lưu trữ thành cơ sở dữ liệu của Sunteco Cloud, được lưu trữ tại Sunteco Cloud kể từ thời điểm Khách Hàng cung cấp cho đến tối thiểu là hai (2) năm sau khi Khách Hàng ngưng sử dụng toàn bộ dịch vụ của SUNTECO, Sunteco Cloud và hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ của Khách Hàng đối với SUNTECO, Sunteco Cloud.

14.7. Khách hàng hiểu rõ và đồng ý rằng SUNTECO sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại và hậu quả phát sinh (bao gồm nhưng không giới hạn đối với các thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, việc sử dụng dữ liệu hoặc các thiệt hại vô hình khác (ngay cả khi SUNTECO đã tư vấn về khả năng có thể xảy ra các thiệt hại đó cho Khách hàng)) từ: (i) Dịch Vụ, các tài liệu và các sản phẩm của SUNTECO; (ii) khả năng sử dụng được hoặc không thể sử dụng được của Dịch Vụ; (iii) việc truy cập trái phép hoặc sửa đổi các dữ liệu hoặc các thông tin mà bạn truyền tải; (iv) hành động của bất kỳ bên thứ ba nào trên Dịch Vụ; (v) Dịch Vụ hoặc thông điệp được gửi hoặc nhận được bằng cách sử dụng Dịch Vụ; hoặc (vi) bất kỳ vấn đề nào khác liên quan tới Dịch Vụ, các tài liệu hoặc các sản phẩm của SUNTECO.

ĐIỀU 15. BẤT KHẢ KHÁNG

15.1. Trong phạm vi của Bộ Điều Khoản này, Sự Kiện Bất Khả Kháng được hiểu là bất kỳ sự kiện nào xảy ra mà vượt ngoài khả năng dự đoán và khả năng kiểm soát của một Bên, gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện nghĩa vụ của mỗi Bên theo quy định của pháp luật hoặc Bộ Điều Khoản này, bao gồm, nhưng không giới hạn ở bất kỳ các hành động chiến tranh hoặc các hành động khác của lực lượng quân sự, khủng bố, bạo loạn, bạo động dân sự, phá hoại, hành động phá phách, hành động hoặc hạn chế của chính quyền hoặc của các cơ quan công quyền khác, tai nạn, hỏa hoạn, lũ lụt, động đất hoặc các thảm họa thiên nhiên khác hoặc thiên tai (nhưng không bao gồm các cuộc đình công và đóng cửa gây áp lực), dịch bệnh, lỗi của hệ thống máy tính, virus, hacker với điều kiện là tình huống hoặc nguyên nhân đó xảy ra không phải do hệ quả của sự không cẩn trọng và/hoặc thiếu trách nhiệm của Bên bị ảnh hưởng.

15.2. Bên bị ảnh hưởng của Sự Kiện Bất Khả Kháng sẽ được miễn trừ việc thực hiện các nghĩa vụ trong Bộ Điều Khoản này, nếu/và việc thực hiện nghĩa vụ này bị ngăn cản do Sự Kiện Bất Khả Kháng thì Bên bị ảnh hưởng phải thi hành mọi biện pháp cần thiết để khắc phục; Bên không thực hiện nghĩa vụ theo Bộ Điều Khoản này do ảnh hưởng trực tiếp bởi các Sự Kiện Bất Khả Kháng trên phải ngay lập tức thông báo bằng văn bản cho Bên kia biết về việc bị ảnh hưởng tới trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo Bộ Điều Khoản này.

15.3. Nếu Sự Kiện Bất Khả Kháng kéo dài hơn chín mươi (90) Ngày Làm Việc cộng dồn, mỗi Bên đều có quyền chấm dứt Bộ Điều Khoản này mà không cần phải bồi thường bất cứ một khoản tiền nào cho Bên kia.

ĐIỀU 16. LUẬT ÁP DỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

16.1. Luật Áp Dụng:

Bộ Điều Khoản này được áp dụng và giải thích theo các quy định của pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về mọi vấn đề, khía cạnh liên quan đến Bộ Điều Khoản.

16.2. Thẩm Quyền Xét Xử:

Khách Hàng và SUNTECO đồng ý rằng, trường hợp xảy ra các tranh chấp, mâu thuẫn mà Khách Hàng và SUNTECO không thể tự giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải thì vụ việc, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền nơi SUNTECO đăng ký trụ sở chính.

ĐIỀU 17. ĐIỀU KHOẢN CÒN LẠI

17.1. Không Từ Bỏ Quyền

Việc không thực hiện hoặc chậm thực hiện bất kỳ quyền, quyền hạn hoặc đặc quyền nào theo Bộ Điều Khoản này của bất kỳ bên nào sẽ không được xem là sự từ bỏ bất kỳ quyền, quyền hạn hoặc đặc quyền nào trong Bộ Điều Khoản này và việc thực hiện một phần hoặc một quyền đơn lẻ cũng không loại trừ việc thực hiện bất kỳ quyền, quyền hạn hoặc đặc quyền trong số bất kỳ quyền, quyền hạn hoặc đặc quyền nào quy định trong Bộ Điều Khoản này.

Nếu có bất kỳ thay đổi nào trong tương lai của các văn bản pháp luật và/hoặc chính sách của Nhà nước làm cho Khách Hàng và SUNTECO không đạt được các mục tiêu cơ bản trong khi tiến hành các công việc được quy định trong Bộ Điều Khoản này, hai bên đồng ý thương lượng trên tinh thần thiện chí để sửa đổi và/hoặc lập lại Bộ Điều Khoản này theo các điều khoản và điều kiện có thể được chấp nhận đối với hai Bên.

17.2. Chuyển Giao

Không bên nào có thể chuyển giao dù bằng hợp đồng hoặc bất kỳ hình thức nào khác, bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào theo quy định tại Bộ Điều Khoản này mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của bên còn lại.

17.3. Tính Độc Lập

Việc một hoặc một vài điều khoản trong Bộ Điều Khoản này và/hoặc Hợp Đồng Dịch Vụ bị vô hiệu sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại và các điều khoản còn lại đó vẫn có giá trị ràng buộc Khách Hàng và SUNTECO phải thực thi.

Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào theo quy định tại Bộ Điều Khoản này bị Tòa án tuyên là vô hiệu thì Khách Hàng và SUNTECO sẽ thỏa thuận để lập và ký một Bộ Điều Khoản khác phù hợp quy định pháp luật trên tinh thần của Bộ Điều Khoản này và Hợp Đồng Dịch Vụ để thực thi, trường hợp bên nào không hợp tác để lập và ký một Bộ Điều Khoản mới như đã nêu trên thì bên đó phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên còn lại.

17.4. Tính Toàn Bộ

Bộ Điều Khoản này và các Hợp Đồng Dịch Vụ là toàn bộ thỏa thuận giữa Khách Hàng và SUNTECO và thay thế cho tất cả các thỏa thuận, cam kết, lời hứa, bất kể là bằng lời nói hay bằng văn bản trước ngày ký Hợp Đồng Dịch Vụ và/hoặc ngày Khách Hàng bắt đầu sử dụng Dịch Vụ.

HẾT