Xóa dịch vụ#

Để xóa Sun Kafka Highway cluster, người dùng thực hiện các cách sau:

Attention

Cluster đã xóa không thể khôi phục. Kafka client có thể gặp lỗi nếu đang kết nối đến cluster. Hãy chắc chắn khi sử dụng tính năng này

Pre-condition

  • Access vào Workspace

  • Access vào Sun Kafka Highway item

Sau khi access vào Sun Kafka Highway item, người dùng truy cập vào màn hình Settings

  • Chọn “DELETE CLUSTER”

Step 1
  • Sau đó, popup confirm xóa cluster hiện thị, nhập lại tên cluster và chọn CONFIRM

Step 1

Ngoài ra, người dùng còn có thể xóa cluster từ màn hình App & Services.

  • Click “…” tại Kafka cluster cần xóa và nhấn Delete.

  • Sau đó, người dùng nhập tên cluster và click Confirm tại popup confirm để xác nhận xóa Kafka cluster.

Step 1

Result:

Sau khi đã xác nhận xóa Kafka cluster, hệ thống sẽ tự động xóa cluster của người dùng.