Extend Storage#

Trong quá trình sử dụng dịch vụ Sun Drive, người dùng có thể thay đổi Capacity cho Drive đã tạo trước đó tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng. Để có thể extend được Capacity, người dùng thực hiện theo các thao tác dưới đây:

Pre-condition

  • Người dùng đã có ít nhất một dịch vụ Sun Drive.

Bước 1: Truy cập màn hình#

Người dùng vào màn hình danh sách Sun Drive. Sau đó, truy cập vào Drive muốn extend storage.

Step

Bước 2: Extend Storage#

Người dùng vào màn hình danh sách Sun Drive. Sau đó, truy cập vào Drive muốn extend storage. Chọn Extend Storage.

Step

Hệ thống hiển thị màn hình Upgrade Sun Drive. Người dùng chọn số Capacity muốn extend. Sau đó nhấn Upgrade để tiến hành Extend Storage.

Step

Bước 3: Xác nhận#

Hệ thống hiển thị popup confirm Upgrade Drive. Nhấn Upgrade để xác nhận Upgrade Drive.

Step

Result:

Sau khi xác nhận Upgrade Drive, hệ thống sẽ hiển thị Sun Drive với giá trị mới.

Step