Xóa Floating IP#

Sunteco Cloud cung cấp cho người sử dụng khả năng xóa Floating IP.

Pre-condition

  • Truy cập vào Workspace

  • Vào menu Networks/Floating IPs

Những Floating IP đã được gắn vào VM thì không thể xóa cho đến khi nó được detach ra khỏi VM

Trong màn hình Floating IP, người sử dụng chọn IP có status là available để có thể delete.

Step

Bước 1: Chọn Action/Delete IP#

Step

Bước 2: Xác nhận việc xóa#

Nhập địa chỉ cần xóa vào trường Confirmation sau đó ấn DELETE để xác nhận việc xóa.

Step

Result:

Sau khi xóa IP, tại màn hình Floating IP List sẽ có thông báo xóa thành công và danh sách IP cập nhật những IP còn tồn tại trên hệ thống.

Step