Khởi động lại Spinner#

Người dùng có thể restart spinner bằng cách delete các POD, hệ thống sẽ reschedule lại các POD để đạt đủ số lượng.

Warning

Việc delete có thể dẫn đến downtime dịch vụ, hãy chắc chắn khi sử dụng tính năng này

Pre-condition

Người dùng đang truy cập vào Sun Container Spinner.

Để restart spinner bằng cách delete pod, người dùng làm theo các thao tác sau:

Sau khi truy cập vào Sun Container Spinner, vào màn PODs ở menu bên trái.

Step

Tại cột Action, chọn Delete POD.

Step

Chọn Confirm ở popup để xác nhận xóa POD.

Step

Sau khi xác nhận xóa POD, hệ thống sẽ tự động xóa POD cũ và tạo mới 1 POD khác.

Step

Result:

Đợi POD running, người dùng đã hoàn thành xong quá trình restart spinner bằng cách delete pod.

Step