Upload Objects#

Khi upload object bằng SDK hoặc API thì hệ thống sẽ mặc định ghi đè dữ liệu mới. Nếu người dùng enable tính năng version thì các version cũ vẫn tồn tại và có thể khôi phục.

Tùy thuộc vào size của object mà người dùng có thể lựa chọn những cách upload cho phù hợp. Sun S3 cung cấp cho bạn ba options để có thể upload được object.

Upload qua giao diện#

Trang portal hỗ trợ sẵn tính năng upload và quản lý Bucket và Objects, giúp người dùng dễ dàng quản lý. Sun S3 không giới hạn số lượng objects trong một lần upload, chỉ giới hạn dung lượng tối đa trong một lần upload qua UI là 5GB và không yêu cầu access key. Nếu người dùng upload một object có key trùng với một object đã có trong pool, hệ thống sẽ cho bạn lựa chọn: không upload object trùng đó hoặc ghi đè lên những objects đã tồn tại. Khi enable tính năng Versioning của Bucket, mỗi lần upload một object với cùng key, một version mới sẽ được tạo ra.

Ngoài ra người dùng có thể sử dụng các công cụ quản lý S3 qua giao diện khác như S3 browser.

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng S3 browser kết nối đến Sun S3.

Upload thông qua hệ thống SDK hoặc CLI#

Sun S3 tương thích với các AWS S3 client SDK và cả AWS S3 CLI, hỗ trợ người dùng sử dụng từ các ngôn ngữ, nền tảng khác nhau, hoặc sử dụng độc lập từ hệ điều hành(CLI). Ngoài những thuộc tính có thể upload được thông qua giao diện, SDK hỗ trợ sâu hơn vào việc PUT được thêm các metadata, set được ACL cho object (hiện giao diện chưa làm được điều này). Tuy nhiên, khi upload bằng SDK, người dùng sẽ phải tự control cơ chế upload khi nào hoàn thành.

Xem thêm:

Upload thông qua API list#

Hệ thống hỗ trợ người dùng upload các objects có dung lượng lớn (dung lượng objects có thể lên tới 5TB khi upload qua API) thông qua việc cơ chế upload thành nhiều phần (multipart upload) bằng cách chia nhỏ các file lớn để upload từng phần một. Nếu một phần nào đó của object bị lỗi, có thể upload lại phần đó mà không bị ảnh hưởng đến khác phần khác. Sau khi tất cả các phần của object được tải lên, Sun S3 sẽ lắp ráp các phần đó theo thứ tự và tạo thành một object lớn. Khi kích thước đối tượng lớn (lên đến 100MB), người dùng nên sử dụng tính năng upload thông qua SDK hoặc API thay vì upload object thông qua cổng portal. Tham khảo sử dụng API để upload dữ liệu.

Nếu người dùng muốn tích hợp S3 vào các hệ thống khác, cần cài đặt bucket ACL tương ứng.