Edit Load Balancer#

Sunteco Cloud hỗ trợ chỉnh sửa thông tin cơ bản của Load Balancer

Pre-condition

  • Truy cập vào một workspace

  • Có ít nhất một Load Balancer item

Bước 1: Truy cập vào menu Networks/Load Balancer#

Bước 1

Bước 2: Chọn LB muốn chỉnh sửa sau đó ấn Edit#

Bước 1

Bước 3: Thay đổi thông tin#

Hai trường có thể thay đổi bao gồm:

  • Name (Bắt buộc): Tên Load Balancer

  • Description: Mô tả về Load Balancer

Sau khi thực hiện chỉnh sửa, người dùng ấn UPDATE để cập nhật thông tin.

Bước 1

Result:

Sau khi edit Load Balancer, tại màn hình danh sách Load Balancer, thông tin mới nhất của Load Balancer được hiển thị.

Bước 1