Chức năng Terminal#

Trong dịch vụ Sun Spinner, Sunteco Cloud cung cấp cho khả năng access vào bên trong các Container thông qua Terminal. Điều này tương tự như việc truy cập vào native command line.

Pre-condition

  • Truy cập vào một spinner item.

Để truy cập chức năng Terminal, từ màn hình spinner dashboard, người dùng chọn tab Terminal.

Step

Bước 1: Chọn Pod#

Tại dropdown Pod, danh sách tất cả các instance được hiển thị. Giá trị mặc định là Pod được tạo ra cuối cùng trong quá trình khởi tạo.

Người sử dụng chọn giá trị Pod mong muốn.

Step

Bước 2: Chọn Container#

Dropdown Container chứa tất cả các giá trị container của Spinner. Mặc định hệ thống lấy giá trị container đầu tiên.

Người dùng chọn giá trị Container mong muốn.

Step

Bước 3. Connect và kiểm tra#

Sau khi lựa chọn Pod và Container, người dùng ấn CONNECT. Sau đó, một cửa sổ terminal xuất hiện, người sử dụng có thể access vào container đã chọn.

Step