Xóa SSH Key Pair#

Sunteco Cloud cung cấp cho người sử dụng khả năng xóa các SSH key pair.

Pre-condition

  • Truy cập vào Workspace

  • Vào menu Elastic Compute/SSH key pair

  • Có ít nhất một SSH key trong danh sách

Bước 1: Bấm Action/Delete#

Step

Bước 2: Xác nhận xóa#

Người sử dụng chọn CONFIRM để xác nhận xóa key.

Step

Result:

Sau khi bị xóa khỏi hệ thống, danh sách key sẽ cập nhật lại để hiển thị những key còn tồn tại.

Step