Tạo DNS

Pre-condition

Người dùng đang truy cập vào Workspace.

Các bước thực hiện

Có hai cách để bắt đầu tạo một DNS:

  • Truy cập menu tạo nhanh trên header của hệ thống sau đó chọn dịch vụ Sun DNS

Image
  • Truy cập menu Sun DNS chọn + NEW DNS

Image

Bước 1: Nhập thông tin

Thông tin cần nhập bao gồm:

  • DNS Name

  • Subnet: Lựa chọn trong danh sách các subnet đã tồn tại trên hệ thống

Image

Bước 2: Kiểm tra thông tin và khởi tạo

Sau khi điền đẩy đủ thông tin, người dùng ấn CREATE để khởi tạo DNS

Image

Result

Sau khi tạo thành công, DNS đã tạo được hiển thị trong danh sách. Mỗi workspace chỉ được phép tạo một DNS.

Image