Quản lí hệ thống#

Overview#

Sun Kafka Highway cluster là cụm bao gồm một số các replica (thường là 3, 5, …)

Theo cách nói của Kafka, Replication được hiểu là sự nhân bản của dữ liệu trải rộng trên các broker, chính cơ chế này khiến Kafka có được high availability (HA) trong trường hợp một trong số các broker gặp sự cố.

Sau khi tạo thành công Sun Kafka Highway cluster bạn sẽ nhận được một cụm các broker sẵn sàng phục vụ theo cơ chế replication. Sun Kafka Highway xây dựng trên dựa trên Kafka 2.8 . Cấu hình của mỗi cụm phụ thuộc vào gói đăng kí trong lúc cài đặt.

Để lựa chọn cấu hình phù hợp với nhu cầu tham khảo Sun Kafka Highway Pricing.

Sun Kafka Highway Cluster setting#

Màn hình này hiển thị các thông số cấu hình của Kafka broker hiện tại được cài đặt. Cột thông số đầu tiên là gói subscription hiện tại của người dùng

Hình ảnh

General

 • Cluster Name: Tên của cluster

 • Cluster ID: ID của cluster, được generate từ Cluster Name

 • Bootstrap server: Địa chỉ của Sun Kafka Highway cluster, sử dụng để connect tới broker.

 • REST Endpoint: Địa chỉ cổng giao tiếp của Sun Kafka Highway cluster hỗ trợ giao thức HTTP

Advance

 • Concurrent Client Connection : Số lượng client kết nối cùng lúc

 • Egress bandwidth: Giới hạn bandwidth output của cluster

 • Egress bandwidth per partition: Giới hạn bandwidth output trên mỗi partition

 • Ingress bandwidth: Giới hạn bandwidth input của cluster

 • Input bandwidth per partition: Giới hạn bandwidth input trên mỗi partition

 • Max API Key: Số lượng max API key được tạo trong một cluster

 • Max Access List Control: Số lượng max các bản ghi cài đặt acl trong một lần tạo granular key

 • Max fetching size: Với mỗi partition, giá trị này là dung lượng lớn nhất được lấy bởi một request từ partition leader trong một request

 • Max message size: Dung lượng lớn nhất của một batch of messages (sau khi đã nén, nếu option compression được enalble )

 • Max request per sec: Số lượng message lớn nhất chứa trong queue khi các message khác được xử lý bởi I/O thread. Khi queue full, network thread sẽ không chấp nhận thêm các request.

 • Max request size: Kích thước lớn nhất của request mà server có thể chấp nhận. Thông số này nên nhỏ hơn Java heap size

 • Replicas: Số lượng replica của broker

 • Storage: Dung lượng lưu trữ message của cluster

 • Storage per-Part: Dung lượng lưu trữ tối đa trên một partition