Change Size & Subscriptions#

Trong quá trình sử dụng dịch vụ Sun Drive, người dùng có thể thay đổi được subscription: enable/disable auto renew hoặc thay đổi Capacity cho Drive đã tạo trước đó. Để có thể edit được change subscription, người dùng thực hiện theo các thao tác dưới đây:

Pre-condition

  • Người dùng đã có ít nhất một dịch vụ Sun Drive

Bước 1: Vào màn hình Sun Drive, truy cập vào Sun Drive muốn thay đổi.#

Người dùng nhấn vào tên Drive muốn truy cập.

Bước 1

Bước 2: Chọn tab Size & Subscriptions.#

Sau khi truy cập vào Drive muốn thay đổi, chọn tab Size & Subscriptions.

Bước 1

Bước 3: Thay đổi thông tin.#

Người dùng thực hiện thay đổi thông tin mong muốn bao gồm Auto Renew và Capacity:

  • Auto Renew: Người dùng nhấn vào dropdown Period và lựa chọn Period muốn thay đổi. Ngoài ra, người dùng có thể enable hoặc disable option Auto Renew.

Bước 1
  • Capacity (chưa có tính năng, update sau)

Bước 4: Xác nhận thay đổi.#

Sau khi người dùng thay đổi thông tin mong muốn, người dùng nhấn Update để xác nhận thay đổi thông tin.

Bước 1

Result:

Sau khi nhấn Update, thông tin của Drive sẽ được hiển thị với thông tin vừa được thay đổi.