Edit Volume Spinner#

Để edit Volume Spinner trên nền tảng của Sunteco Cloud, người dùng làm theo các thao tác sau:

Pre-condition

  • Access vào Workspace

  • Có ít nhất một dịch vụ Sun Container Spinner

  • Có ít nhất một Volume Spinner

Người dùng nhấn vào Container Spinner > Volumes ở menu bên trái để đến màn hình Volume Management.

Step

Tại màn hình này, người dùng nhấn Action > Edit tại Volume Spinner muốn chỉnh sửa.

Step

Hệ thống chuyển đến màn hình Edit Volume Spinner. Người dùng thực hiện chỉnh sửa thông tin mong muốn bao gồm: Volume name, Volume size.

Step

Sau khi đã chỉnh sửa thông tin mong muốn, người dùng nhấn Update để tiến hành Update Volume Spinner.

Step

Result:

Sau khi update xong, Volume Spinner sẽ được cập nhật lên danh sách với các giá trị và thông tin vừa chỉnh sửa.

Step