Upgrade Image#

Upgrade Image là tính năng cho phép nâng cấp version của Image chạy trong Spinner lên các phiên bản cao hơn.

Cần chú ý đến hai thông số quan trọng của Image là Version(Tag) và mã SHA(Digest). Cùng một image có thể được tag thành các version name khác nhau, nhưng chỉ có duy nhất một mã SHA. Phiên bản cao hơn ở đây được hiểu là có sự xuất hiện của một phiên bản mới hơn(Last updated date). Phiên bản này có thể khác Version hoặc cùng Version nhưng khác nhau về mã SHA.

Sun Container Spinner hỗ trợ hai phương thức Upgrade Image là Auto Update và Manual Update.

Note

Việc thay đổi Image Version csó thể đòi hỏi thay đổi các cài đặt về Environment hoặc Working Directory / Command đi cùng. Người dùng cân nhắc khi sử dụng tính năng này

Auto Update#

Auto update phụ thuộc vào policy khi người dùng cài đặt Spinner. Hệ thống sẽ kiểm tra Container có phiên bản mới hay không sau mỗi khoảng thời gian(1 giờ) và thực hiện tự động nâng cấp.

Manual Update#

Người dùng cần thực hiện kiểm tra phiên bản mới trước khi thực hiện update qua các chức năng

  • Edit Spinner(Edit Image version): Tải lại danh sách các Version mới nhất và người dùng lựa chọn việc Upgrade Image thông qua Update Spinner

  • Container detail - Check update: Hệ thống sẽ đưa ra thông báo có phiên bản mới( mã SHA mới trên cùng tag), người dùng lựa chọn có Upgrade hay không.

Xem thêm Hướng dẫn Upgrade Image Manual