Edit DNS

Pre-condition

  • Người dùng đang truy cập vào Workspace.

  • Người dùng đã tạo DNS

Các bước thực hiện

Truy cập menu Sun DNS, chọn item đã tạo. Ở cột ACTION chọn Edit

Image

Thay đổi thông tin

Image

Lưu lại thông tin bằng việc ấn SAVE

Image

Result

Sau khi edit thành công, Thông số mới nhất được hiển thị trong danh sách.

Image