Nâng cấp gói dịch vụ#

Để xem cấu hình gói kafka đang sử dụng, người dùng thực hiện các thao tác sau:

Pre-condition

  • Access vào Workspace

  • Access vào Sun Kafka Highway item

Sau khi access vào Sun Kafka Highway item, người dùng truy cập vào màn hình Settings

Step 1

Result:

Tại đây, người dùng có thể xem được cấu hình chi tiết của kafka đang sử dụng.
Theo hình ảnh trên:

  • Basic là gói cấu hình hiện tại.

  • Standard là gói cấu hình tiếp theo.