Monitoring#

Dịch vụ Sun Spinner của Sunteco Cloud giúp khách hàng có thể quản lý, xem thông tin Monitor.

Pre-condition

  • Access vào Workspace.

  • Có ít nhất một Sun Container Spinner.

Bước 1: Truy cập Spinner#

Tại màn hình Container Spinner List, người dùng truy cập vào Spinner cần xem thông tin.

Step

Bước 2: Xem thông tin Monitor#

Sau khi truy cập Spinner, vào tab Monitoring. Tại màn hình này, người dùng có thể xem thông tin Monitor của các PODs, container.

Bao gồm: CPU, Network in, Network out, Memory và File System.

Step

Result:

Người dùng xem được thông tin Monitor của PODs, container.