Quản lý SSL#

Hệ thống Sunteco Cloud cho phép người dùng có thể quản lý SSL. Bao gồm tạo certificate, các thông tin về certificate của domain

Pre-condition

  • Đăng nhập vào hệ thống

Để quản lý và kiểm tra thông tin certificate, người dùng đăng nhập hệ thống sau đó vào menu Settings.

  • Tại màn hình này người dùng xem được thông tin của Certificate tương ứng với domain.

  • Chỉ chỉnh sửa hoặc xóa được certificate với loại là Custom.

  • Hướng dẫn Tạo Certificate.

Step

Result:

Người dùng xem được các thông tin của certificate tương ứng với các domain.