Các điều khoản về quyền riêng tư#

BẰNG VIỆC TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA SUNTECO, QUÝ KHÁCH ĐỒNG Ý RẰNG: (I) ĐỌC KỸ VÀ HIỂU RÕ TOÀN BỘ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ; (II) ĐỒNG Ý VÀ TUÂN THỦ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ NÀY.

ĐIỀU 1. CHUNG#

1.1. Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ (“Bộ Điều Khoản”) này bao gồm các điều khoản, điều kiện và quy định về việc sử dụng các Dịch Vụ được cung cấp bởi Công Ty Cổ Phần SUNTECO (“SUNTECO”) đối với Khách Hàng, Đại lý (“Sau đây gọi chung là Khách Hàng”).

1.2. Để sử dụng bất kỳ Dịch Vụ nào được cung cấp bởi SUNTECO, Khách Hàng cần đồng ý với toàn bộ các điều khoản và điều kiện của Bộ Điều Khoản này; trường hợp Khách Hàng không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của Bộ Điều Khoản thì Khách Hàng cần chấm dứt ngay việc sử dụng các Dịch Vụ của SUNTECO, xóa, gỡ bỏ toàn bộ các chương trình, dữ liệu của Khách Hàng trên hệ thống của SUNTECO. Đối với các khách hàng là pháp nhân, khách hàng cần đảm bảo người chấp thuận Bộ Điều Khoản này có đủ thẩm quyền đại diện theo quy định pháp luật. Trường hợp người đại diện không có đủ thẩm quyền thì được coi như Khách hàng chưa đồng ý với Bộ Điều Khoản này.

1.3. Trường hợp có bất kỳ xung đột hoặc mâu thuẫn nào giữa các điều khoản và điều kiện tại Bộ Điều Khoản này với các Hợp đồng Dịch Vụ cụ thể hay bất kỳ văn bản nào được ký tên, đóng dấu giữa đại diện có thẩm quyền của SUNTECO và Khách Hàng, hoặc tổ chức do Khách Hàng đại diện thì các quy định đó sẽ được ưu tiên áp dụng.

1.4. SUNTECO bảo lưu quyền được sửa đổi, bổ sung bất kỳ một phần và/ hoặc toàn bộ nội dung của Bộ Điều Khoản này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước hay cần được sự đồng ý trước của Khách Hàng. Nội dung và Hiệu lực của các sửa đổi, bổ sung sẽ được thông báo tại website của SUNTECO và/ hoặc qua email đăng ký Dịch Vụ của Khách hàng. Khách hàng đồng ý và hiểu rằng bằng việc tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau thời điểm có hiệu lực của các quy định được sửa đổi, bổ sung sẽ được coi như là Khách hàng đã đồng ý với Bộ Điều Khoản mới. Trường hợp không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của Bộ Điều Khoản sau thay đổi, bổ sung, Khách hàng cần làm theo hướng dẫn tại 1.2.

1.5. Toàn bộ tên các Dịch Vụ, khẩu hiệu, hình ảnh, logo, thông tin của Dịch Vụ thuộc quyền sở hữu của SUNTECO. Khách hàng không được tự ý sử dụng các nội dung này, cũng như không được phép sử dụng gây hiểu nhầm là các thông tin tham khảo hoặc chứng nhận hoặc được đề xuất bởi SUNTECO.

ĐIỀU 2. CHÍNH SÁCH VỀ THÔNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG#

2.1. Theo quy định của pháp luật và để hỗ trợ tốt nhất cho Khách Hàng về các vấn đề liên quan đến tài khoản, Dịch Vụ, khi tạo tài khoản, Khách Hàng cần cung cấp đầy đủ các thông tin sau cho SUNTECO (nếu được yêu cầu):

(a) Trường hợp Khách Hàng là cá nhân: (i) Họ và Tên; (ii) Quốc tịch; (iii) Ngày tháng năm sinh; (iv) Số Chứng minh nhân dân/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; (v) Địa chỉ đăng ký thường trú; (vi) Địa chỉ liên hệ; (vii) Địa chỉ thư điện tử (email); (viii) số điện thoại.

(b) Trường hợp Khách Hàng là đại diện của Pháp nhân: (i) Tên của Pháp nhân; (ii) Mã số doanh nghiệp, mã số thuế; (iii) Địa chỉ trụ sở đăng ký; (iv) Địa chỉ liên hệ; (v) Người đại diện theo pháp luật, chức vụ; (vii) Địa chỉ thư điện tử (email) quản trị; (viii) tên của người quản trị tài khoản; (ix) số điện thoại của người quản trị tài khoản (x) giấy ủy quyền hoặc phân công quản trị.

2.2.Nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của Khách Hàng, Khách Hàng cần cung cấp thông tin liệt kê tại Điều này và các thông tin khác theo yêu cầu của SUNTECO một cách chính xác và trung thực cho SUNTECO; trường hợp thông tin mà Khách Hàng cung cấp không đầy đủ và/hoặc không chính xác, trung thực thì SUNTECO có quyền từ chối tiếp nhận, giải quyết bất kỳ khiếu nại nào của Khách Hàng và/hoặc từ chối cung ứng Dịch Vụ cho Khách Hàng, kể cả trường hợp Khách Hàng đã thanh toán trước cho SUNTECO; trong trường hợp này, phí Dịch Vụ đã thanh toán trước sẽ không được hoàn lại.

2.3.Khi các thông tin cung cấp cho SUNTECO có thay đổi, Khách Hàng cần ngay lập tức thông báo cho SUNTECO, SUNTECO không chịu trách nhiệm trong trường hợp quyền lợi của Khách Hàng bị thiệt hại do sai lệch thông tin trong trường hợp này.

2.4.Trong quá trình sử dụng Dịch Vụ của Khách Hàng SUNTECO có thể sẽ thu thập các thông tin phản hồi của Khách Hàng, các thông tin về việc sử dụng Dịch vụ của Khách Hàng mà không phải là (i) Dữ liệu của Khách hàng; hoặc (ii) thông tin bảo mật của Khách hàng nhằm mục đích cải thiện chất lượng Dịch Vụ hoặc nghiên cứu phát triển Dịch Vụ của SUNTECO.

ĐIỀU 3. CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA KHÁCH HÀNG#

3.1. SUNTECO cam kết không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin của Khách Hàng với bất kỳ bên nào; ngoại trừ các trường hợp buộc phải cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật, theo yêu cầu từ Tòa án và/hoặc Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

3.2. SUNTECO cam kết sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật, an ninh, bảo mật cần thiết theo quy định của pháp luật và theo các tuyên bố, cam kết chất lượng của SUNTECO để bảo mật thông tin cá nhân của Khách Hàng.

3.3. SUNTECO sẽ sử dụng các thông tin của Khách Hàng mà SUNTECO thu thập được để gửi đến Khách Hàng: (i) các thông tin về các chương trình khuyến mại, các ưu đãi đặc biệt, các sự kiện quan trọng của SUNTECO (email marketing, email quảng cáo); (ii) các thông báo bảo trì, nâng cấp máy chủ, hệ thống của SUNTECO để nâng cao chất lượng Dịch Vụ, hỗ trợ khách hàng; (iii) thông báo về phí Dịch Vụ, dung lượng Dịch Vụ còn lại (hoặc sắp hết); (iv) các thông tin trao đổi, giải đáp các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng trong quá trình sử dụng Dịch Vụ của SUNTECO. Khách Hàng theo đây đồng ý cho phép SUNTECO có quyền sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu, hình ảnh doanh nghiệp của Khách Hàng để giới thiệu như là các đối tác của SUNTECO trong quá trình quảng bá các Dịch Vụ của SUNTECO.

3.4. Toàn bộ thông tin của Khách Hàng sẽ được lưu trữ thành cơ sở dữ liệu của SUNTECO, được lưu trữ tại SUNTECO kể từ thời điểm Khách Hàng cung cấp cho đến tối thiểu là hai (2) năm sau khi Khách Hàng ngưng sử dụng toàn bộ Dịch Vụ của SUNTECO và hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ của Khách Hàng đối với SUNTECO.

ĐIỀU 4. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CỦA KHÁCH HÀNG#

Khách Hàng theo đây đồng ý rằng, SUNTECO chỉ là bên cung ứng Dịch Vụ về nền tảng kỹ thuật, mọi thông tin, dữ liệu (sau đây gọi chung là “Data”) được đưa vào, truyền dẫn, phân phối đều do Khách Hàng chủ động thực hiện (thông qua tài khoản của Khách Hàng). Vì vậy, Khách Hàng theo đây cam kết và đảm bảo rằng:

4.1. Khách Hàng là chủ sở hữu hợp pháp và/hoặc được cấp quyền hợp pháp đối với toàn bộ Data được đưa vào, truyền dẫn thông qua việc sử dụng Dịch Vụ của SUNTECO.

4.2. Toàn bộ Data được đưa vào, truyền dẫn thông qua hệ thống, Dịch Vụ của SUNTECO sẽ (i) không chứa đựng các nội dung vi phạm pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam; (ii) không vi phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào khác; (iii) không chứa đựng Virus máy tính, sâu và/hoặc các phần mềm, ứng dụng gây hại cho người dùng, và/hoặc tạo ra các cửa hậu (backdoor) trái với ý muốn của người sử dụng.

4.3. Trường hợp Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ CDN, Khách Hàng theo đây đồng ý ủy quyền không hủy ngang, không giới hạn về địa lý, trong suốt thời hạn sử dụng Dịch Vụ cho SUNTECO được quyền, truyền tải, sao lưu các Data của Khách Hàng đến các ISP (Internet Service Provider) khác và SUNTECO được ủy quyền lại cho các ISP này tự động tải lại các Data của Khách Hàng trên từng ISP.

4.4. Trường hợp SUNTECO phát hiện và/hoặc nhận được bất kỳ khiếu nại, cảnh báo, yêu cầu nào từ bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến việc sử dụng, phân phối Data vi phạm cam kết của Bộ Điều Khoản này thì SUNTECO sẽ chuyển toàn bộ các khiếu nại, cảnh bảo, yêu cầu này cho Khách Hàng. Khách Hàng phải cam kết sẽ tiếp nhận, xử lý các khiếu nại này trong một thời hạn hợp lý và sẽ thực hiện mọi biện pháp phù hợp để đảm bảo SUNTECO sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan. Trường hợp Khách Hàng không tiếp nhận hoặc tiếp nhận mà không xử lý hoặc SUNTECO có cơ sở hợp lý để tin rằng đó là một vi phạm nghiêm trọng, khi đó SUNTECO có quyền đơn phương tạm ngừng cung cấp Dịch Vụ cho Khách Hàng mà không phải báo trước cho đến khi các khiếu nại được xử lý xong. Trừ khi Khách Hàng yêu cầu chấm dứt Dịch Vụ trước thời hạn và tuân thủ các quy định về tạm ngưng của SUNTECO, Khách Hàng vẫn có nghĩa vụ thanh toán mọi khoản chi phí phát sinh liên quan đến Dịch Vụ trong khoảng thời gian Dịch Vụ bị tạm ngưng vì các khiếu nại nêu trên.

4.5. SUNTECO cam kết và đảm bảo rằng, mọi Data của Khách Hàng sẽ được bảo mật và bảo vệ đầy đủ theo tiêu chuẩn chung đã công bố của SUNTECO. SUNTECO sẽ không cung cấp hay tiết lộ Data của Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ theo yêu cầu của Toà án, Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và theo quy định của pháp luật; trong trường hợp này, SUNTECO sẽ thông báo đến cho Khách Hàng trong một thời gian hợp lý từ khi nhận được thông báo từ Toà án, Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nếu như việc thông báo này là được phép.

4.6. Khách hàng hiểu và đồng ý rằng trong mọi trường hợp các Dịch Vụ của SUNTECO đều được sao lưu dự phòng nhằm mục đích khôi phục sau sự cố kỹ thuật, hạ tầng, thiết bị…và không nhằm mục đích cung cấp bản sao cho khách hàng. Do đó, Khách hàng cần có trách nhiệm sao lưu Data của mình trên máy chủ của SUNTECO định kỳ. SUNTECO không chịu trách nhiệm với những mất mát, hư hỏng hoặc lỗi liên quan đến Data của Khách hàng, trừ trường hợp Khách hàng sử dụng các Dịch Vụ sao lưu của SUNTECO.

4.7. Để đảm bảo an toàn tốt nhất cho Data của Khách Hàng, tùy thuộc vào sản phẩm/Dịch Vụ mà Khách Hàng lựa chọn sử dụng, Khách Hàng cần hợp tác và thực hiện các công việc, trách nhiệm theo quy định của SUNTECO và được cập nhật, sửa đổi bổ sung tùy từng thời điểm.

ĐIỀU 5. BẢO MẬT THÔNG TIN#

5.1. Trong phạm vi của Bộ Điều Khoản này, “Thông Tin Mật” là thông tin, tài liệu, dữ liệu được hình thành, phát sinh từ quá trình đàm phán, ký kết và thực hiện Bộ Điều Khoản này, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin được một bên cung cấp cho Bên còn lại dưới dạng văn bản, thông điệp dữ liệu điện tử hoặc bất kỳ hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật và thỏa thuận của hai Bên.

5.2. Bên nhận Thông Tin Mật (“Bên Tiếp Nhận”) sẽ không sử dụng Thông Tin Mật của Bên tiết lộ thông tin (“Bên Tiết Lộ”) cho bất kỳ mục đích nào không được thể hiện trong Bộ Điều Khoản này, trừ khi các Bên thỏa thuận cho phép tiết lộ Thông Tin Mật của Bên Tiết Lộ cho người lao động và nhà thầu hoặc nhân viên công ty của Bên Tiếp Nhận, là những người cần biết các Thông Tin Mật cho mục đích thực hiện Bộ Điều Khoản này; những người nhận thông tin theo đây cũng có nghĩa vụ bảo mật các Thông Tin Mật như nghĩa vụ của Bên Tiếp Nhận. Bên Tiếp Nhận cam kết sẽ nỗ lực để bảo vệ các Thông Tin Mật như chính những thông tin của Bên Tiếp Nhận.

5.3. Ngoại lệ: Thông Tin Mật sẽ không bao gồm bất kỳ thông tin mà: (a) đã được Bên Tiếp Nhận biết một cách chính thức vào thời điểm tiết lộ thông tin; (b) được tiết lộ cho Bên Tiếp Nhận bởi một bên thứ ba có quyền tiết lộ thông tin và không bị ràng buộc bởi bất kỳ nghĩa vụ, giới hạn bảo mật nào; (c) đã được công chúng biết đến tại thời điểm tiết lộ thông tin mà không phải do lỗi của Bên Tiếp Nhận; (d) được phát triển độc lập bởi Bên Tiếp Nhận mà không tiếp cận, sử dụng các Thông Tin Mật của Bên Tiết Lộ. Thêm vào đó, Bên Tiếp Nhận sẽ được phép tiết lộ các Thông Tin Mật của Bên Tiết Lộ cho việc mở rộng và hợp tác giữa Hai Bên, tuy nhiên việc tiết lộ thông tin phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bên Tiết Lộ. Bên Tiếp Nhận cũng sẽ được phép tiết lộ cho bên tư vấn thuế, tư vấn pháp lý hoặc theo yêu cầu của Tòa án, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

5.4. Vào thời điểm chấm dứt Bộ Điều Khoản này vì bất kỳ lý do gì, Bên Tiếp Nhận phải hoàn trả lại cho Bên Tiết Lộ hoặc hủy bỏ theo yêu cầu của Bên Tiết Lộ tất cả bản gốc, bản sao của các tài liệu đã được cung cấp cho Bên Tiếp Nhận dưới bất kỳ hình thức chứa đựng và thể hiện thông tin nào, bao gồm nhưng không giới hạn: mã nguồn máy tính, đĩa, bản vẽ, đặc điểm kỹ thuật, thủ công hoặc các tài liệu in, tài liệu được tạo ra từ tài liệu gốc.

5.5. Trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi chấm dứt Bộ Điều Khoản này, Bên Tiếp Nhận sẽ chuyển giao cho Bên Tiết Lộ toàn bộ các Thông Tin Mật thuộc sở hữu của Bên Tiết Lộ đã được chuyển giao cho Bên Tiếp Nhận theo Bộ Điều Khoản này.

5.6. Điều khoản này sẽ được duy trì trong vòng hai mươi bốn (24) tháng kể từ ngày chấm dứt Bộ Điều Khoản.

ĐIỀU 6. XỬ LÝ DỮ LIỆU KHI CHẤM DỨT DỊCH VỤ#

6.1.Khách Hàng có nghĩa vụ sao lưu, gỡ bỏ, xóa toàn bộ dữ liệu của Khách Hàng ra khỏi hệ thống, Dịch Vụ của SUNTECO sau khi chấm dứt sử dụng Dịch Vụ của SUNTECO vì bất kỳ nguyên nhân nào.

6.2.Khách Hàng hiểu rõ và đồng ý rằng, SUNTECO có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) xóa toàn bộ dữ liệu của Khách Hàng trên hệ thống, Dịch Vụ của SUNTECO sau khi chấm dứt Dịch Vụ với Khách Hàng.

6.3. SUNTECO sẽ không chịu trách nhiệm hoặc bồi thường với bất kỳ hậu quả hay thiệt hại phát sinh do việc Khách hàng không tuân thủ quy định này.