1. Tạo dịch vụ Sun Highway

Series tutorial này sẽ hướng dẫn các bước để setup dịch vụ Sun Highway trên Sunteco Cloud và sử dụng Sun Highway để pub/sub message.

Pre-condition

  • Người dùng đang truy cập vào Workspace.

Bước 1: Vào màn hình Highway List

Truy cập vào menu Kafka Highway ở menu bên trái. Tại màn hình Highway List, nhấn vào New Kafka Highway.

Step 1

Bước 2: Tạo Highway

Ở bước này, người dùng nhập các thông tin cần thiết cho Highway của mình.

SELECT CLOUD

Chọn Provider và Data Center. Hiện tại, Sunteco Cloud cung cấp Data Center ở Asia nên mặc định chọn Asia.

Step 1

GENERAL

Kafka Highway Name: Nhập tên Highway

Step 1

SELECT PACKAGE PLAN

Chọn gói muốn sử dụng. Có 2 loại PAYG hoặc FIXED COST.

Step 1

Bước 3: Launch Kafka Highway

Sau khi điền đầy đủ thông tin cần thiết, người dùng chọn Launch Kafka Highway để hệ thống tiến hành tạo Sun Highway.

Result:

Sau khi hoàn tất quá trình Deploy, Highway sẽ được hiển thị ra danh sách với trạng thái Available. Người dùng nhấn Access để truy cập Highway.

Step 1