Sử dụng AWS CLI integrate với Sun-S3#

Trong quá trình phát triển phần mềm, có những thời điểm chúng ta cần query nhanh một bucket mà không cần tool.

Bài viết này hướng dẫn các bạn tận dụng tối đa sức mạnh của Sun S3 thông qua bộ công cụ dòng lệnh của AWS.

Sau bài viết, chúng ta có thể tương tác với hệ thống Sun S3 thông qua những dòng lệnh (CLI) bất cứ khi nào qua terminal.

Pre-condition

  • Có một pool và bucket

  • Có một bộ Sun-S3 access key có quyền Read & Write

  • Đã cài đặt AWS CLI

Bước 1: Configuration#

Với bộ S3 Access key đang có, chúng ta cần cài đặt default access key và secret key cho command line tool.

aws configure
Step

Bước 2: Test connection#

Thực hiện lấy danh sách objects của một bucket.

aws s3 --endpoint-url https://s3.sunteco.app ls s3://<bucket-code>
Step

Attention

Bạn cần set ACL cho key này trước khi tạo ra một thực hiện câu lệnh để tránh lỗi AccessDenied.

Sau khi thực hiện set ACL cho key, chúng ta có thể thấy được các objects bên trong bucket đó.

Step

Result:

Chúng đã có bộ command line để thực hiện tương tác với objects trong một bucket.

Các bạn có thể tìm hiểu thêm về AWS CLI ở đây.