Xóa DNS

Pre-condition

  • Người dùng đang truy cập vào Workspace.

  • Người dùng đã tạo DNS

Các bước thực hiện

Truy cập menu Sun DNS, chọn item đã tạo. Ở cột ACTION chọn Delete

Image

Xác nhận xóa

Image

Result

Sau khi xóa thành công, tất cả các đối tượng nằm trong DNS sẽ bị xóa theo. Việc này sẽ mất một khoảng thời gian, do đó, DNS vẫn sẽ hiển thị trong danh sách với trạng thái DELETING và biến mất sau khi quá trình xóa hoàn tất.

Image