Router Overview#

Giới thiệu tổng quan về Router VPC

Router là thành phần logic chuyển tiếp các gói dữ liệu giữa các network. Router VPC chịu trách nhiệm định tuyến lưu lượng mạng giữa các subnet trong VPC, cũng như giữa VPC và các mạng bên ngoài va Internet.

Mỗi VPC có một router default được tạo tự động kèm theo. Router này được gắn nhãn “Build in” và được sử dụng để định tuyến lưu lượng mạng giữa các subnet-default trong VPC và đi ra ngoài internet. Router default này  không thể được sửa đổi hoặc xóa.

Đối với các Router do người dùng tạo thêm sẽ không được sửa dụng như router định tuyến ra internet, các router này đóng vai trò định tuyến nội bộ trong VPC. Ngoài router-default, bạn cũng có thể tạo các router VPC tùy chỉnh.

Use case với Sunteco cloud#

Mục đích của luồng quản lý Router:

  1. Điều chỉnh và Quản lý Tài Nguyên Mạng: Quản lý router cloud cho phép bạn điều chỉnh các tài nguyên mạng như băng thông, định tuyến, và quy định cách mạng hoạt động.

  2. Định tuyến kết nối giữa Sun Spinner & Sun VM

  3. Bảo mật và Kiểm soát Truy cập: Cấu hình router cloud để thiết lập các tường lửa, kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu và các chính sách bảo mật khác để bảo vệ mạng.

  4. Tối ưu Hóa Đường Đi và Hiệu Suất: Quản lý router trong cloud cho phép bạn tối ưu hóa đường đi dữ liệu, đảm bảo hiệu suất tốt nhất cho các ứng dụng và dịch vụ trên mạng.

  5. Sự Linh Hoạt và Mở Rộng: Có thể quản lý nhiều router từ dashboard, tạo sự linh hoạt trong việc mở rộng hoặc thay đổi cấu trúc mạng một cách nhanh chóng và dễ dàng.

  6. Giám Sát và Báo Cáo: Theo dõi hiệu suất mạng, lưu lượng dữ liệu, lỗi và cung cấp báo cáo để hiểu rõ hơn về hoạt động của mạng và có thể điều chỉnh cho phù hợp.