Chỉnh sửa Security Group#

Sunteco Cloud cung cấp khả năng chỉnh sửa security group cho các networks bên trong các máy chủ ảo (VM).

Pre-condition

  • Truy cập vào Workspace

  • Có ít nhất từ hai Security Group

  • Có sẵn một VM

Mặc định khi tạo mới VM, hệ thống tự động tạo một Security Group tên là default-sunteco và gắn vào VM đó.

Bước 1: Truy cập vào VM và chọn tab Network Interface#

Step

Bước 2: Chọn Network và Edit Security Group#

Step

Bước 3: Nhập tên Port#

Sau khi nhập đúng tên Port, người dùng ấn Next

Step

Bước 4: Thay đổi Security Group#

Người dùng sử dụng nút Delete hoặc Add để lựa chọn hay loại bỏ Security Group muốn gắn vào port.

Step

Bước 5: Lưu lại thay đổi#

Sau khi chọn được Security Group mong muốn, người dùng ấn UPDATE để lưu lại thay đổi.

Step

Result:

Sau khi thay đổi, Security Group được gắn vào VM hiển thị tại tab General.

Step