Delete Custom Image#

Để tối ưu hóa số lượng tại nguyên sử dụng trên hệ thống cũng như giá thành, người sử dụng có thể xóa các Image không sử dụng nữa.

Pre-condition

  • Truy cập vào một workspace

  • Vào menu My Image

Trong màn hình My Image, người sử dụng chọn item muốn xóa.

Bước 1: Chọn Action/Delete#

Step

Bước 2: Xác nhận việc xóa#

Người sử dụng chọn DELETE để xác nhận việc xóa Volume.

Step

Result:

Sau khi xóa Image, tại màn hình Image List, item đã xóa không còn hiển thị.

Step