Tạo Volume#

Sunteco Cloud cung cấp khả năng quản lý Volume cho các VM được tạo ra trên hệ thống. Với chức năng tạo mới Volume, hệ thống cho phép người sử dụng tạo ra các Volume từ nhiều nguồn dữ liệu.

Pre-condition

 • Truy cập vào một workspace

Trên hệ thống của Sunteco Cloud, các Volume được tạo ra từ hai con đường:

 • Volume được cấu hình trong quá trình tạo mới VM

 • Volume được người dùng tạo bằng tay

Để thực hiện chức năng tạo Volume bằng tay, người sử dụng chọn Menu Virtual Machine > Volume

Step

Bước 1: Khởi tạo Volume#

Với màn hình Volume, người dùng ấn nút + New Volume

Step

Bước 2: Cấu hình Volume#

Người sử dụng cần thiết lập đầy đủ thông tin để tạo Volume bao gồm:

 • Volume Name

Step
 • Volume Source

Step
 • No source, empty volume

Step
 • Snapshot

Step
 • Image

Step
 • Volume

Step
 • Backup

Step
 • Volume Type

Step
 • Size (GB) (10-1024)GB

Step
 • Contract period

Step
 • Auto renew (bật hoặc tắt)

Step

Bước 3: Hoàn tất quá trình tạo Volume#

Sau khi cấu hình các thông số của Volume, người dùng ấn nút CREATE để tiến hành tạo Volume. Quá trình tạo mất một vài phút.

Step

Result:

Sau quá trình khởi tạo thành công, Volume item sẽ được hiển thị ở màn hình Volume list với các thông tin đi kèm như Name, Size, Status… để người sử dụng nắm được các thông số cơ bản.

Step