Tạo Job

Để tạo Job trên hệ thống của Sunteco Cloud, người dùng thực hiện các thao tác sau:

Pre-condition

  • Access vào Workspace.

Bước 1: Truy cập vào màn hình Job

Người dùng truy cập vào màn hình Container Spinner > Job, nhấn New Job.

Image

Bước 2: Tạo Job

Sau khi nhấn New Job, hệ thống hiển thị màn hình tạo Job, người dùng nhập các thông tin cần thiết để tạo Job.

JOB GENERAL

  • Nhập Job Name

  • Điền Description (nếu có)

  • Chọn Job label hoặc không

Image

JOB CONFIG

Điền các thông tin bắt buộc gồm:

  • Active Deadline Seconds (s)

  • Seconds After Finished

  • Back Off Limit

  • Restart policy

Image

CONTAINER CONFIG

Người dùng nhập thông tin container:

Image Config: Nhập các thông tin của image

Image

Environment: Thiết lập các biến môi trường

Image

Compute Config: Chọn cấu hình

Image

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, người dùng kiểm tra thông tin ở menu bên phải.

Image

Sau đó, nhấn Launch Job để tiến hành tạo Job.

Result:

Sau khi hoàn tất quá trình tạo Job, Job vừa tạo sẽ được hiển thị lên danh sách

Image