Tạo SSH Key Pair#

SSH key pair là phương thức xác thực danh tính của người dùng muốn truy cập vào máy chủ từ xa bằng giao thức SSH. Sunteco Cloud cung cấp phương thức tạo SSH key pair tự động hoặc bằng tay.

Pre-condition

  • Truy cập vào Workspace

  • Vào menu Elastic Compute/SSH key pair

Bước 1: Bấm nút CREATE SSH KEY PAIR#

Step

Mặc định, hệ thống tự tạo tên cho key theo định dạng: sshkey-‘năm’’tháng’’ngày’’giờ’phút’’giây’. Người dùng cũng có thể thay đổi tên theo ý muốn.

Step

Bước 2: Chọn phương thức tạo key#

Mặc định, hệ thống cho phép người dùng nhập public key bằng tay.

Step

Ngoài ra, người dùng có thể để hệ thống giúp tạo key tự động.

Step

Bước 3: Chọn phương thức điền Public Key (Chỉ dành cho trường hợp nhập public key bằng tay)#

Bước 3.1: Người dùng điền trực tiếp key vào trường Public Key#

Step

Bước 3.2: Người sử dụng cũng có thể upload public key từ máy của mình#

Step

Bước 4: Xác nhận tạo key#

Người dùng ấn nút CREATE để tạo key.

Step

Result:

Sau quá trình tạo key thành công, các key đã tạo được hiển thị trong danh sách.

Step