Tạo Snapshot từ Volume Spinner#

Để tạo Snapshot từ Volume Spinner, người dùng làm với các thao tác sau:

Pre-condition

  • Access vào Workspace

  • Có ít nhất một dịch vụ Sun Container Spinner

  • Có ít nhất một Volume Spinner

Người dùng nhấn vào Container Spinner > Volumes ở menu bên trái để đến màn hình Volume Management.

Step

Tại màn hình này, người dùng nhấn Action > Create snapshot tại Volume Spinner muốn tạo snapshot.

Step

Popup Create Snapshot hiển thị, người dùng có thể chỉnh sửa Snapshot name nếu muốn. Sau đó, nhấn Create để tiến hành tạo Snapshot từ Volume Spinner.

Step

Result:

Sau khi nhấn Create, Snapshot vừa được tạo sẽ hiển thị lên danh sách màn hình Snapshots.

Step