1. Tạo Drive#

Để tạo dịch vụ Sun Drive trên nền tảng Sunteco Cloud người dùng cần làm những thao tác sau:

Pre-condition

  • Access vào Workspace

  • Vào màn hình Sun Drive

Bước 1: Vào màn hình Sun Drive, nhấn New Drive.#

Bước 1

Bước 2: Điền thông tin.#

Hệ thống chuyển đến màn hình tạo Drive, người dùng điền thông tin để tạo Drive.

  • Chọn Data Center: Mặc định là Asia

Bước 1
  • Nhập Drive name:

Bước 1
  • Chọn Capacity

Bước 1
  • Chọn Contract Period

Bước 1
  • Nhập Email để hệ thống gửi về username và password

Bước 1

Bước 3: Kiểm tra thông tin.#

Sau khi điền đầy đủ thông tin, người dùng chọn Review & Deploy để chuyển đến bước cuối cùng. Tại đây người dùng có thể kiểm tra lại thông tin của mình lần cuối cùng sau đó bấm Deploy để tiến hành việc tạo Drive.

Bước 1

Result:

Drive vừa tạo sẽ được hiển thị lên danh sách màn hình Sun Drive với trạng thái creating. Người dùng đợi vài phút để hệ thống tiến hành tạo Drive.

Bước 1