2. Tạo Project trên Registry Hub

Để tạo Project trên Registry Hub của Sunteco Cloud, người dùng thực hiện các thao tác sau:

Pre-condition

  • Access vào Workspace.

  • Truy cập vào Registry Hub.

Các bước thực hiện

Truy cập vào Registry Hub, chọn tab Project. Nhấn New Project.

Step 1

Popup tạo project hiển thị, người dùng nhập các thông tin cần thiết bao gồm:

  • Project Name

  • Access Level: chọn Public hoặc Private

  • Size: 1-50GiB

  • Description (nếu có)

Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhấn Create để tiến hành tạo Project.

Step 1

Result:

Sau khi tạo thành công Project, hệ thống sẽ hiển thị thông tin Project vừa tạo lên danh sách.

Step 1

Đồng thời, hệ thống sẽ gửi về email cho người dùng thông tin truy cập vào Registry bao gồm: Username, Password và Container Registry URL để truy cập vào hub.