Xóa subnet#

Sunteco Cloud cung cấp cho người sử dụng khả năng xóa các subnet trong network.

Pre-condition

  • Truy cập vào Workspace

  • Vào menu Networks/Networking

Bước 1: Chọn subnet cần xóa#

Ấn vào network cần xóa, danh sách subnet sẽ hiện ra.

Step

Bước 2: Xóa subnet#

Ấn More/Delete subnet.

Step

Bước 3: Xác nhận xóa#

Ấn CONFIRM để xác nhận xóa.

Step

Result:

Sau khi bị xóa khỏi hệ thống, danh sách subnet sẽ cập nhật lại để hiển thị những subnet còn tồn tại.

Step