Import Spinner

Sunteco Cloud cung cấp tính năng Export/Import, giúp cho người dùng dễ dàng hơn trong việc tạo và cài đặt Spinner. Tính năng này hỗ trợ copy cấu hình cài đặt từ một spinner có sẵn sang dạng template và cho phép khôi phục lại vào một spinner mới.

Phạm vi các cấu hình bao gồm:

  • Cấu hình image, version, environment dạng key-value

  • General config, compute config (CPU/RAM)

Note

File YAML này là các cấu hình sinh ra từ spinner, không hỗ trợ định dạng YAML của K8S

Pre-condition

  • Access vào Workspace.

  • Vào màn hình tạo Spinner.

Bước 1: Vào màn hình tạo Spinner

Chi tiết tạo Spinner: Tạo Spinner

Tại màn hình tạo Spinner, chọn tab YAML.

Step

Bước 2: Import file

Tại tab YAML, nhấn Import Config.

Step

Hệ thống hiển thị các file dạng yaml có trong máy, người dùng chọn file yaml cần import.

Bước 3: Kiểm tra

File import sẽ được hiển thị, người dùng kiểm tra thông tin, sau đó nhấn Save để lưu lại.

Step

Result:

Sau khi import file thành công, người dùng kiểm tra thông tin và Launch Spinner. Spinner người dùng vừa import sẽ được hiển thị lên danh sách.