Import Spinner#

Sunteco Cloud cung cấp tính năng Import Spinner, giúp cho người dùng dễ dàng hơn trong việc tạo Spinner.

Pre-condition

  • Access vào Workspace.

  • Vào màn hình tạo Spinner.

Bước 1: Vào màn hình tạo Spinner#

Chi tiết tạo Spinner: Tạo Spinner V2

Tại màn hình tạo Spinner, chọn tab YAML.

Step

Bước 2: Import file#

Tại tab YAML, nhấn Import Config.

Step

Hệ thống hiển thị các file dạng yaml có trong máy, người dùng chọn file yaml cần import.

Bước 3: Kiểm tra#

File import sẽ được hiển thị, người dùng kiểm tra thông tin, sau đó nhấn Save để lưu lại.

Step

Result:

Sau khi import file thành công, người dùng kiểm tra thông tin và Launch Spinner. Spinner người dùng vừa import sẽ được hiển thị lên danh sách.