Gỡ Floating IP#

Ngoài việc cho phép người sử dụng Attach IP, hệ thống cũng cung cấp khả năng Detach các Floating IP đã gắn vào trong Instance.

Pre-condition

  • Truy cập vào một workspace

  • Vào menu Networks/Floating IPs

  • Có sẵn Floating IP đã gắn vào VM

Trong màn hình Floating IPs, người sử dụng chọn IP có status là in_use để có thể detach ra khỏi instance.

Step

Bước 1: Chọn menu Action/Detach IP#

Step

Bước 2: Xác nhận việc Detach#

Người sử dụng chọn CONFIRM để xác nhận việc gỡ IP ra khỏi VM.

Step

Result:

Sau khi detach IP ra khỏi VM, tại màn hình Floating IP List, IP chuyển Status về availabel.

Step