Xóa Volume Spinner#

Để xóa Volume Spinner trên nền tảng Sunteco Cloud, người dùng thực hiện các thao tác dưới đây:

Pre-condition

  • Access vào Workspace

  • Có ít nhất một dịch vụ Sun Container Spinner

  • Có ít nhất một Volume Spinner

Người dùng nhấn vào Container Spinner > Volumes ở menu bên trái để đến màn hình Volume Management.

Step

Tại màn hình này, người dùng nhấn Action > Delete tại Volume Spinner muốn xóa.

Step

Popup confirm xóa Volume Spinner hiển thị, người dùng nhấn Delete để xóa Volume Spinner.

Step

Result:

Sau khi xác nhận xóa, Volume Spinner sẽ được xóa khỏi danh sách.

Step