Lịch sử sự kiện#

History Event là module được xây dựng để mô tả lại quá trình start một POD của spinner.

History Event show ra những action của hệ thống khi start POD, dựa trên cơ chế lưu lại những events mỗi khi hệ thống thực hiện một action.

History Event giúp developer và administrator có thể dễ dàng hiểu và gỡ lỗi trong quá trình triển khai ứng dụng lên Sun Container Spinner

Level Of Events#

Các event được phân ra thành 2 level Normal và Warning

Normal: Những event thuộc level này là những event được hệ thống ghi lại, và không có gì bất thường xảy ra.

Warning: Những event thuộc dạng này được hiểu rằng có vấn đề gì đó xảy ra với quá trình start POD

Attention

Khi bạn gặp vấn đề với việc khởi tạo Spinner hoặc start POD bạn có thể điều tra nguyên nhân từ những event có level/type là Warning

List Of Events#

Các event có thể xuất hiện trong module History Event

Name

Description

Type

Note

FailedValidation

Failed pod configuration validation.

Configuration event

Hệ thống không thể thực hiện start POD vì một vài hoạt động config đã thất bại.

BackOff

Back-off restarting failed the container.

Container event

Quá trình khởi động lại container trong POD đã xảy ra vấn đề.

Created

Container created.

Container event

Khởi tạo container trong POD thành công.

Failed

Pull/Create/Start failed.

Container event

Quá trình khởi tạo container thất bại.

Killing

Killing the container.

Container event

Container đang được kill.

Started

Container started.

Container event

Quá trình khởi tạo container thành công.

Preempting

Preempting other pods.

Container event

Thực hiện quá trình đẩy một số pods sang worker node khác để ưu tiên cho POD hiện tại.

Unhealthy

Container is unhealthy.

Health event

Container đã start nhưng có sự cố với service bên trong.

BackOff

Back off Ctr Start, image pull.

Image event

Gặp sự cố với quá trình pull image từ registry về sunteco machine.

ErrImageNeverPull

The image’s NeverPull Policy is violated.

Image event

Gặp sự cố với quá trình pull image, khi không thể tìm thấy image source ở sunteco machine.
Sự cố này có thể xảy ra do bạn setting Spinner ở mode Never , của property Image Pull Policy

Failed

Failed to pull the image.

Image event

Pull image từ registry về thất bại.

InspectFailed

Failed to inspect the image.

Image event

Không thể lấy các thông tin của image từ registry.

Pulled

Successfully pulled the image or the container image is already present on the machine.

Image event

Pull image thành công.

Pulling

Pulling the image.

Image event

Đang thực hiện pull image từ registry.

FailedKillPod

Failed to stop a pod.

Pod event

Quá trình kill POD xảy ra lỗi và thất bại.

FailedCreatePodContainer

Failed to create a pod container.

Pod event

Quá trình khởi tạo container trong POD thất bại.

Failed

Failed to make pod data directories.

Pod event

Quá trình khởi tạo POD thất bại, vì không thể tạo các thư mục dữ liệu của POD.

NetworkNotReady

Network is not ready.

Pod event

Gặp sự cố với hệ thống network của POD.

FailedCreate

Error creating: <error-msg>.

Pod event

Khởi tạo POD thất bại.

SuccessfulCreate

Created pod: <pod-name>.

Pod event

Khởi tạo POD thành công.

FailedDelete

Error deleting: <error-msg>.

Pod event

Xóa POD thất bại.

SuccessfulDelete

Deleted pod: <pod-id>.

Pod event

Xóa POD thành công.

Scheduled

Successfully assigned <pod-name> to <node-name>.

Scheduler event

POD đã được chỉ định vào một node trong hệ thống Sunteco Cloud.