Tạo Snapshot từ Volume#

Sunteco Cloud cung cấp cho người dùng khả năng chụp một bản sao lưu của máy chủ Cloud Server và có thể phục hồi lại sau này.

Pre-condition

  • Người dùng đang truy cập vào Workspace.

Có 2 cách để tạo snapshot từ volume:

Tạo snapshot ở màn hình quản lý snapshot#

Bước 1: Vào Menu Elastic Compute/Snapshots:#

  • Chọn New Snapshot

Step

Bước 2: Chọn ổ cứng muốn tạo bản snapshot và nhấn Create để tiến hành tạo snapshot.#

Step

Tạo snapshot trực tiếp từ các ổ cứng#

Bước 1: Vào Menu Elastic Compute/Volumes. Chọn 1 volume trong list, ở cột Action chọn Create Snapshot.#

Step

Bước 2: Nhấn Create tại popup Create Snapshot.#

Step

Result:

Step