1. Tạo và xuất bản dịch vụ

Mô tả: Triển khai ứng dụng và có thể truy cập được thông qua domain sunteco cloud

Hướng dẫn gồm những bước ngắn gọn nhất, đơn giản nhất để người dùng mới bắt đầu có thể tự khởi chạy 1 spinner và có thể truy cập được từ bên ngoài internet.

Pre-condition

  • Access vào Workspace.

  • Có tài khoản còn balance (balance dùng thử hoặc khuyến mại xem ở đây)

Bước 1: Khởi tạo một spinner application

Truy cập danh sách spinner khởi tạo một spinner mới

Step

Cấu hình cloud provider và datacenter cho spinner

Step

Lựa chọn loại spinner

Step

Lựa chọn image đã được build, đóng gói và push lên docker hub.

Ở đây chúng ta dùng một public image trên docker hub. (nginxdemos/hello)

Step

Config compute, lựa chọn số lượng vcpu, ram, storage, với ví dụ demo có thể chọn cấu hình tối thiểu

Step

Với chi phí chỉ 206 VND / giờ, Click launch spinner để hoàn thành các bước khởi tạo spinner,

Step

Sau khi click khởi tạo spinner, hệ thống sẽ điều hướng về phần danh sách các spinner.

Note: Khi Spinner khởi tạo thành công người dùng có thể truy cập để thao tác với spinner

Step

3. Kiểm tra sự hoạt động của đường dẫn

Nếu ứng dụng của bạn đã hoạt động, bạn có thể truy cập vào ứng dụng thông qua đường link mà Sunteco Cloud cung cấp.

Step