Tạo Auto Scaling Group#

Pre-condition

 • Người dùng đang truy cập vào Workspace

 • Người dùng tạo sẵn một Load Balancer

 • Người dùng đã tải lên image chứa dữ liệu của VM

 • Người dùng đã tạo template

Các bước thực hiện#

Bước 1: Truy cập vào màn hình Auto Scaling Group#

Người dùng truy cập vào menu Auto Scaling Group

Image

Bước 2: Tạo mới Auto Scaling Group#

Ở màn hình danh sách, người dùng ấn + NEW SCALING GROUP để tạo mới

Image

Bước 3: Điền thông tin khởi tạo#

 • Name

Image
 • Load Balancer

Image
 • Scaling Template

Image
 • Desires Instance

 • Minimum instance

 • Maximum instance

Image
 • Auto Scale By Scaling Policy

  • Add when CPU utilization more than (%)

  • Remove when CPU utilization less than (%)

  • Scaling up (instance)

  • Scaling down (instance)

  • Cool Down (s)

Image
 • Auto Scale By Scheduler Automatically

  • Scale Up/Down

  • Scale Up/Down (instance)

  • Time Zone

  • From Date: Hour, Minute

  • To Date: Hour, Minute

Image

Sau khi điền đầy đủ thông tin, người dùng ấn CREATE POLICY để tiến hành khởi tạo.

Result

Sau khi tạo xong, Auto Scaling Group sẽ được hiển thị ở màn hình danh sách.

Image

Khi thỏa mãn điều kiện đã cài đặt, hệ thống tự động scale up và scale down số lượng VM.

Image